Att ansöka om bidrag

Svenskt Friluftsliv fördelar statsbidrag till friluftslivets organisationer efter beslut i riksdagen. Beslutet fattades utifrån regeringens proposition ”Framtidens friluftsliv” (prop. 2009/10:238).

Regeringen meddelade att de i årets budget föreslår att Svenskt Friluftsliv får utökat anslag med 50 miljoner kronor, vilka kommer att fördelas i en separat omgång. För mer information; https://svensktfriluftsliv.se/fordelningskommitten/

Mellan åren 2011 och 2015 delades 28 miljoner kronor ut årligen. 2016 höjdes anslaget till 48 miljoner kronor. Det beloppet har sedan 2017 fördelats till ideella organisationer  som bedriver verksamhet för att främja långsiktigt hållbart friluftsliv.

Prioriterade områden är, ansökningar som strävar mot att uppfylla de 10 friluftspolitiska målen, satsningar på barn och ungdomar samt satsningar på nya målgrupper som står långt ifrån friluftslivet. Kommittén ska även vid bedömning av ansökningar för verksamhetsbidrag, på en aggregerad nivå, beakta frågan om en jämn könsfördelning.

Fördelningskommittén räknar med att ett färdigt (preliminärt) beslut finns att kommunicera ut från Svenskt Friluftsliv till de som sökt bidrag under första veckorna i november.

Under förutsättning att budgetpropositionen sedan antas av riksdagen i slutet av december kommer ett definitivt beslut att kunna tas av Fördelningskommittén i början av januari.

Bidrag får ges endast till en organisation som:

 • är en friluftsorganisation
 • är riksomfattande med ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län
 • bedriver en verksamhet som är av allmänt intresse för hela samhället och inte endast lokalt
 • har bedrivit verksamhet under minst tre år före ansökan om bidrag
 • är självständigt och demokratiskt uppbyggd
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • i fråga om medlemskap är öppen för alla människor.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen:

 • värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet
 • främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv
 • främjar ett tryggt och säkert friluftsliv
 • bidrar till utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv
 • eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

Friluftsorganisationer kan ansöka om:

 • Organisationsbidrag
 • Verksamhetsbidrag

Ansök om bidrag

30 september är sista datum för att ansöka om det ordinarie bidraget och den 31 oktober för de ytterligare medlen för 2022. Svenskt Friluftsliv fattar formellt beslut om fördelning i januari året efter. Ett preliminärt besked förväntas kunna ges under vintern 2021.

Förordningen om statsbidrag till friluftsorganisationer SFS 2010:2008

Kontaktperson på Svenskt Friluftsliv:

Elisabeth Rytterström
elisabeth.rytterstrom@svensktfriluftsliv.se
070-3608486

Medlemsorganisationer