Att ansöka om bidrag

Svenskt Friluftsliv fördelar statsbidrag till friluftslivets organisationer efter beslut i riksdagen. Beslutet fattades utifrån regeringens proposition ”Framtidens friluftsliv” (prop. 2009/10:238).

Mellan åren 2011 och 2015 delades 28 miljoner kronor ut årligen. 2016 höjdes anslaget till 48 miljoner kronor. Det beloppet har sedan 2017 fördelats till ideella organisationer  som bedriver verksamhet för att främja långsiktigt hållbart friluftsliv.

Prioriterade områden är, ansökningar som strävar mot att uppfylla de 10 friluftspolitiska målen samt satsningar på barn och ungdomar i friluftslivet. Detta tydliggörs i regeringens budgetproposition för 2016 där följande områden prioriteras: ”stärka friluftsorganisationernas stöd till skolans verksamhet med friluftsdagar och utomhuspedagogik samt satsningar på utevistelse för barn och unga, naturkontakt, fysisk aktivitet, mångfald och integration”.

Fördelningskommittén räknar med att ett färdigt (preliminärt) beslut finns att kommunicera ut från Svenskt Friluftsliv till de som sökt bidrag under första veckorna i november.

Under förutsättning att budgetpropositionen sedan antas av riksdagen i slutet av december kommer ett definitivt beslut att kunna tas av Fördelningskommittén i början av januari.

Bidrag får ges endast till en organisation som:

 • är en friluftsorganisation
 • är riksomfattande med ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län
 • bedriver en verksamhet som är av allmänt intresse för hela samhället och inte endast lokalt
 • har bedrivit verksamhet under mínst tre år före ansökan om bidrag
 • är självständigt och demokratiskt uppbyggd
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • i fråga om medlemskap är öppen för alla människor.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen:

 • värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet
 • främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv
 • främjar ett tryggt och säkert friluftsliv
 • bidrar till utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv
 • eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

Friluftsorganisationer kan ansöka om:

 • Organisationsbidrag
 • Verksamhetsbidrag

Ansök om bidrag

Senast 30 september 2020 ska ansökan om bidrag för 2021 vara hos Svenskt Friluftsliv. Svenskt Friluftsliv fattar formellt beslut om fördelning i januari året efter. Ett preliminärt besked förväntas kunna ges under vintern 2020.

Förordningen om statsbidrag till friluftsorganisationer SFS 2010:2008

Kontaktperson på Svenskt Friluftsliv:

Elisabeth Rytterström
elisabeth.rytterstrom@svensktfriluftsliv.se
070-3608486

Medlemsorganisationer