Beslut om bidrag

Svenskt Friluftslivs Fördelningskommitté har fattat preliminärt beslut om fördelningen av medel till friluftslivets organisationer avseende år 2023. Den preliminära bidragsfördelningen ska betraktas som ett förhandsbesked som slutligt beslutas under förutsättning att regeringen i regleringsbrevet till Naturvårdsverket tilldelar anslag 13:3 (utgiftsområde 17, kultur, medier, trossamfund och fritid) ett belopp om 97.785.000 kronor eller högre.

Protokoll 9 november 2022

Slutligt beslut fattas av Svenskt Friluftslivs Fördelningskommitté snarast möjligt efter årsskiftet.

 

 

 

 

Medlemsorganisationer