Ett friluftslyft för Sveriges friluftsorganisationer

28 maj, 2011

Svenskt Friluftsliv har genomfört en kunskapssammanställning kring ett Friluftslyft. Den baseras på de enkätsvar från Svenskt Friluftslivs dåvarande 22 medlemsorganisationer och övriga 5 organisatio- ner som beviljats medel från friluftsanslaget för 2011. Enkäten utgår från de ämnesfält som finns i Re- geringens proposition 2009/10:238 ”Framtidens friluftsliv” och som har bäring mot Friluftsrörelsens verksamheter. Samtliga tillfrågade utom tre förbund har inkommit med svar. Ett ytterligare förbund har redovisat att man avstår från att svara.

Rapporten inleds med en sammanfattning och förslag till åtgärder för att ett Friluftslyft skall bli verklighet. Förslagen baseras på de åsikter och förslag som organisationerna har framfört och riktar sig dels till riksdag/regering och statliga och kommunala myndigheter dels till organisationerna.

Därefter redovisas de förutsättningar som gäller för att bedriva friluftsliv idag och i framtiden med utgångspunkt från Regeringens proposition ”Framtidens friluftsliv”, allemansrätten och viss lagstiftning. Därefter redovisas vad organisationerna framfört inom de fem arbetsfält som enkätfrågorna kretsat kring nämligen hälsa, demokrati och jämställdhet, integration, insatser för personer med funktions- nedsättning och vilka aktiviteter som ett ökat anslag skulle kunna användas till.

Ta del av hela rapporten Ett friluftslyft – Rapport 2011.

Ta del av en kortare version Ett friluftslyft – kortversion.

Medlemsorganisationer