Friluftsliv 2018 – Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor

8 april, 2019

Rapporten redovisar en nationell enkätundersökning över svenskarnas friluftsliv år 2018. Friluftsliv i olika former är en populär fritidssysselsättning bland svenskarna, vilken kan beskrivas som ”vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”. Målet för den av riksdagen antagna friluftspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Åtta av Sveriges 16 miljömål innehåller också preciseringar som berör friluftsliv. Dagens friluftsliv har dessutom nära kopplingar till en växande naturturism.

Syftet med undersökningen är att ge ett bra underlag för uppföljningar av friluftsmålen och friluftslivet i miljömålen. Detta sker genom att dels redovisa status för friluftslivet i Sverige år 2018, dels genom att visa på förändringar sedan år 2007.

Rapportens resultat visar bland annat att:

  • I stort sett alla svenskar ägnar sig åt friluftsliv i någon form
  • Kvinnor är ute oftare i naturen än män

Men också att:

  • Cirka hälften av alla svenskar menar att friluftsliv har påverkat valet av bostadsort, två tredjedelar menar att utomhusvistelser gör vardagen mer meningsfull, och hela 90 procent är helt eller delvis eniga i påståendet att friluftsliv är positivt för hälsan. Det är betydligt fler som menar att friluftsliv har påverkat valet av bostadsort 2018 jämfört med 2007.

Vill du läsa hela rapporten – klicka här.

Rapport och analys är framtagen av Mittuniversitetet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Medlemsorganisationer