Friluftslivet och samhället – Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska program

28 februari, 2008

Svenskt Friluftsliv företräder i övergripande angelägenheter de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftslivet – värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna och höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 21 medlemsorganisationer som tillsammans har ca. två miljoner medlemmar, varav ca. 300 000 barn och ungdomar. Totalt finns närmare 10 000 föreningar och klubbar i landet.

Friluftspolitikens olika områden utgörs främst av;

• naturvårdspolitiken där säkerställande av natur för friluftsliv är en hörnsten, • hälsopolitiken där friluftsliv innebär förebyggande och rehabiliterande hälsoarbete och

• skol- och ungdomspolitiken där friluftsliv integreras i skola och barnomsorg.

Därutöver berörs också bl.a. folkrörelse- kultur-, integrations- och jämställd- hetspolitiken.

Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska program, Friluftslivet och samhället, omfattar alla nämnda politikområden och föreslås ligga till grund för en vidareutvecklad samhällelig friluftspolitik för att möjliggöra ett friluftsliv för alla. I programmet framförs dels långsiktiga mål och krav dels närliggande, detaljerade och konkreta förslag om bl.a. lagändringar och ökade ekonomiska resurser.

Svenskt Friluftsliv bedömer att de föreslagna utgiftsökningarna för samhället mer än väl uppvägs av minskade kostnader för vård och omsorg. Att vidare- utveckla goda förutsättningar för friluftsliv är ett billigt sätt för samhället att investera i god folkhälsa. Det finns stora samhällsekonomiska vinster att göra om fler ägnar sig åt friluftsliv.

Programmet är en gemensam plattform för alla våra medlemsorganisationer och skall tjäna som vårt verktyg för att påverka beslutsfattare i stat, landsting och kommuner så att friluftslivets positiva effekter kommer allt fler människor till del.

Svenskt Friluftsliv anser att förnyelsen och moderniseringen av friluftspolitiken bör manifesteras genom att regeringen lägger fram en proposition till riksda- gen.

Programarbetet har letts av Gunnar Zettersten.

Ta även del av en kortare version av rapporten Friluftslivet och samhället – kortversion.

Medlemsorganisationer