Friluftslivets ekonomiska värden – en översikt

28 mars, 2008

Föreliggande rapport Friluftslivets ekonomiska värden – Rapport 2008 försöker skatta de ekonomiska relationerna inom ”friluftssektorn” i Sverige. Rapportförfattarna har systematiskt gått igenom den vetenskapliga litteraturen inom området. Dessutom har författarna gjort en del sammanställningar som är helt nya för sektorn som helhet. Svenskt Friluftsliv är medveten om att denna rapport inte är heltäckande för området. Det finns stora kunskapsluckor där ytterligare insatser behövs för att få en mer heltäckande bild. Att identifiera dessa luckor har varit ett av målen för arbetet. Studien omfattar inte värden relaterade till friluftslivets hälsoeffekter. Dessa värden har diskuterats i en tidigare rapport från Svenskt Friluftsliv som finns att tillgå på Svenskt Friluftslivs hemsida www.svensktfriluftsliv.se.

Arbetet med att ta fram rapporten har huvudsakligen finansierats av Naturvårdsverket. Studien har genomförts av Professor Peter Fredman (Mittuniversitetet / Etour), Lektor Linda Lundmark (Umeå universitet), Docent Mattias Boman och Professor Leif Mattsson (båda Sveriges Lantbruksuniversitet). Författarna är ensamma ansvariga för rapportens innehåll.

Ta del av en kortare version av rapporten Friluftslivets ekonomiska värden 2008 – kortversion.

Medlemsorganisationer