Mer forskning om friluftsliv och idrott med koppling till miljö och hållbarhet

25 juni, 2018

Pressmeddelande 25 juni 2018

Under våren har en internationell arbetsgrupp gjort en översyn av aktuell forskning och föreslagit områden för ett möjligt forskningsprogram. Mistra (Miljöstrategiska fonden) tog på sitt styrelsemöte den 12 juni beslut att starta ett forskningsprogram inom området.

Idrottsutövning, åskådarsporter och friluftsliv har en viktig roll i många barns och vuxnas liv, men det kan också innebära en betydande påverkan på miljön. Det kan exempelvis handla om resurser för att arrangera större sportevenemang, transporter till och från idrotts- och friluftslivsaktiviteter, utrustning, mat etc. Naturupplevelser lockar dessutom ofta människor till avsides belägna naturområden, med inverkan på den lokala naturen som följd.

Gruppen konstaterar i sin rapport att det krävs en systemsyn och ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att bättre inkludera hållbarhetsfrågor i dagens idrotts- och friluftsforskning. Två områden pekas ut som särskilt betydelsefulla för att få till stånd en förändring: dels forskning kring policyer och styrmedel för ändrat beteende, dels forskning om beslutsfattande, både på individ- och gruppnivå.

Mistra erbjuder därför forskargrupper att tillsammans med andra samhällsaktörer lämna förslag på ett nytt forskningsprogram. Forskningsprogrammet ska adressera betydande miljöutmaningar som samhället står inför och främja långsiktiga lösningar. Utlysningens fokus är idrott och friluftsliv. Forskningsprogrammet ska vidareutveckla kunskapen om och förståelsen för hållbarhet i relation till idrott och friluftsliv och i betydande omfattning bidra till minskad negativ miljöpåverkan och till en hållbar samhällsomvandling. Ett utvecklat tvärvetenskapligt samarbete mellan forskargrupper inom idrott och friluftsliv förväntas. Utlysningen finns nu på MISTRAs hemsida:
https://www.mistra.org/forskningsprogram/ett-forskningsprogram-om-idrott-friluftsliv-och-miljo/

–          Vi är verkligen glada att ett forskningsprojekt med friluftsliv i fokus nu är beslutat. Vägen har varit lång men för oss har det varit viktigt att fokusera på påverkansarbetet och att alltid finnas där som samtalspartner, säger Ulf Silvander, Svenskt Friluftslivs generalsekreterare.

För mer information, kontakta
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv
070-433 51 47

Medlemsorganisationer