Redovisning av arbete med skogens sociala värden

23 april, 2015

Naturen och skogen engagerar många i Sverige, inte minst ur social synpunkt. Skogsstyrelsen har etablerat begreppet ”skogens sociala värden” med följande breda definition ”Skogens sociala värden är de värden som skapas av människans upplevelser av skogen”.

Syftet med denna redovisning är att ge en bild av vad som görs inom området och hur ett framtida arbete kan utformas för att nå målen som rör skogens sociala värden inom skogs-, miljö- och friluftspolitiken. God samverkan och dialog mellan alla intressenter är viktigt för att åstadkomma goda resultat. Skogsföretag, skogsägarföreningar, myndigheter och ideella organisationer har deltagit och bidragit med underlag och konstruktiva diskussioner under arbetet.

Meddelande 2•2015 Skogens sociala värden

 

Medlemsorganisationer