Remissvar över Ds 2016:17, Otillåtna bosättningar

23 augusti, 2016

Svenskt Friluftslivs intresse av detta ärende hänger samman med att allemansrätten oriktigt har pekats ut som en orsak till att otillåtna bosättningar, främst i samband med...

Remissvar: Palett för ett stärkt civilsamhälle

28 juni, 2016

I februari 2016 överlämnades utredningen ”En palett för ett stärkt civilsamhälle” till regeringen. Utredningen har på ett förtjänstfullt sätt gått igenom ett stort...

Brev till utredaren om markägarens möjligheter att få handräckning vid otillåtna bosättningar

7 januari, 2016

Svenskt Friluftsliv har skrivit brev till utredaren om frågan hur markägare ska kunna få hjälp vid otillåten bosättning, efter att tagit del av utredningsdirektiven daterade...

Remissvar: Uppföljning av Friluftslivsmålen

16 november, 2015

Naturvårdsverket har i uppdrag att redovisa de 10 mätbara friluftsmålen till regeringen i enlighet med skrivelsen ”Mål för friluftspolitiken” (2012/13:51). Boverket,...

Remissvar: Informationsbehov för god miljöhänsyn

5 november, 2015

Ett mycket omfattande material och en redovisning där det inte alltid har varit lätt att förstå själva innebörden och tolkningen av det som redovisats. Den röda tråden i...

Brev till forskningspropositionen

26 oktober, 2015

Till
Den forskningspolitiska propositionen 2016

Förslag från Svenskt Friluftsliv:
Stärk Forskningen om friluftsliv

Svenskt Friluftsliv anser att en riktad satsning bör...

Remissvar: Förslag till utvidgning av Tivedens nationalpark och förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan

18 augusti, 2015

Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Örebro och Västra Götaland tagit fram förslag till utvidgning av Tivedens nationalpark, ändrade föreskrifter, en...

Remissvar: Förslag till utvidgning av Björnlandets nationalpark och förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan

18 augusti, 2015

Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Västerbotten och Åsele kommun tagit fram förslag till utvidgning av Björnlandets nationalpark, ändrade föreskrifter, en...

Svenskt Friluftslivs yttrande över remiss av Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

20 april, 2015

Boverket fick i uppdrag av regeringen 2014 att ta fram ett förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, då regeringen bedömde att målet inte nås med...

Remissvar; Förslag till ändrade föreskrifter för Store Mosses nationalpark.

20 april, 2015

Hela remissvaret till förslag till ändrade föreskrifter för Store Mosse nationalpark .

Medlemsorganisationer