Remissvar: För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1)

19 mars, 2017

Svenskt Friluftsliv har svarat på remissen ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1)”.

Svenskt...

Skrivelse till statsrådet Sven-Erik Bucht skickat från åtta organisationer

14 december, 2016

En skrivelse sändes den 12 december 2016 till statsrådet Sven-Erik Bucht, underskriven av åtta nationella organisationer, där de erbjöd stöd för att utveckla en vision om...

Remissvar: Revidering av FSC standard

22 november, 2016

Svenskt Friluftsliv har som grundinställning att skogsbrukets åtgärder ska utgå från största möjliga skonsamhet vid brukandet av skog. Svenskt Friluftsliv ser gärna...

Remissvar: Nationella skogsprogrammet

11 november, 2016

Svenskt Friluftsliv har idag lämnat svar på remissen om det Nationella Skogsprogrammet och har konstaterat att de flesta förslag som lagts av arbetsgrupperna 1-3 förutsätter...

Remissvar – Utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet

11 oktober, 2016

Svenskt Friluftsliv har lämnat remissvar på Naturvårdsverkets utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet. Utredningen är omfattande och länsstyrelserna har...

Remissvar över Ds 2016:17, Otillåtna bosättningar

23 augusti, 2016

Svenskt Friluftslivs intresse av detta ärende hänger samman med att allemansrätten oriktigt har pekats ut som en orsak till att otillåtna bosättningar, främst i samband med...

Remissvar: Palett för ett stärkt civilsamhälle

28 juni, 2016

I februari 2016 överlämnades utredningen ”En palett för ett stärkt civilsamhälle” till regeringen. Utredningen har på ett förtjänstfullt sätt gått igenom ett stort...

Brev till utredaren om markägarens möjligheter att få handräckning vid otillåtna bosättningar

7 januari, 2016

Svenskt Friluftsliv har skrivit brev till utredaren om frågan hur markägare ska kunna få hjälp vid otillåten bosättning, efter att tagit del av utredningsdirektiven daterade...

Remissvar: Uppföljning av Friluftslivsmålen

16 november, 2015

Naturvårdsverket har i uppdrag att redovisa de 10 mätbara friluftsmålen till regeringen i enlighet med skrivelsen ”Mål för friluftspolitiken” (2012/13:51). Boverket,...

Remissvar: Informationsbehov för god miljöhänsyn

5 november, 2015

Ett mycket omfattande material och en redovisning där det inte alltid har varit lätt att förstå själva innebörden och tolkningen av det som redovisats. Den röda tråden i...

Medlemsorganisationer