Medel för genomförande av Friluftslivets år

För att genomföra Friluftslivets år 2021 fanns det möjlighet att söka bidrag för aktiviteter och kommunikation kring dessa.

Totalt inkom 369 ansökningar om 66 920 754 kronor.

Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté har nu fattat slutgiltigt beslut om fördelning av projektmedel för genomförande av Friluftslivets år.

Beslutsprotokoll 29 jan 2021 (per capsulam)

Bilaga 1 Beviljade projekt

Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv har planerat och förberett Friluftslivets År 2021 under 2020. Syftet med projektet är att; Få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta, Öka medvetenheten om friluftslivets värde samt Öka samarbetet mellan friluftslivets aktörer. Sökande kunde ansöka om stöd för en eller fler aktiviteter. Ansökningarna hanteras av Svenskt Friluftslivs Fördelningskommitté. Till grund för projektet finns en projektplan som finns att tillgå här: https://svensktfriluftsliv.se/wp-content/uploads/2020/08/intern-projektplan.pdf

Vem kunde söka bidrag?

  • Ideella organisationer som varit verksamma i minst tre år, är självständiga och demokratiskt uppbyggda och i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
  • Stiftelser
  • Kommuner och kommunsammanslutningar (som är juridiska personer).

Enskilda personer, företag, länsstyrelser och statliga myndigheter kan inte beviljas bidrag.

Utvärderingskriterier

Vid bedömning av ansökningarna togs hänsyn till:

  • Om sökande är behörig att söka
  • Om aktiviteten bidrar till att uppfylla målen i projektplanen
  • Hur väl förslagen passar in i de olika månadsleveranserna
  • Vilka målgrupper projekten riktar sig till
  • Om ansökan är realistisk, det vill säga om aktiviteten kommer att kunna genomföras som det är planerat
  • Om den planerade aktiviteten är ekonomiskt rimlig
  • Om det finns kompetens att genomföra aktiviteten (organisatoriskt/personellt).

Ansökan

Sista ansökningsdag var den 10 november 2020.

Beslut

Slutgiltigt beslut meddelades den 29 januari.

Ekonomisk redovisning och uppföljning av resultat

Senast den 1 april 2022 skall ekonomisk redovisning och uppföljning av måluppfyllelse skickas till Svenskt Friluftsliv i enlighet med instruktioner som medföljer beslutet om bidrag.

Återrapporteringen skall bl.a. innehålla uppgifter om genomförd aktivitet, antal deltagare, plats, tidpunkt, målgrupp, koppling till ev. månadsleverans samt bidrag till projektets mål. Mer detaljer kring återrapporteringen kommer senare.

De som beviljas bidrag åtar sig också att ställa sig tillförfogande för en uppföljande enkät eller intervju, med kontaktperson för detta med syftet att följa upp och utvärdera hela projektet Friluftslivets år, preliminärt under 2022.

Kontaktperson på Svenskt Friluftsliv:

Elisabeth Rytterström
elisabeth.rytterstrom@svensktfriluftsliv.se
070-3608486

Medlemsorganisationer