Arrangemang i naturen

11 maj, 2022

En extern referensgrupp bestående av, LRF, Svenska Jägareförbundet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Samernas riksförbund, Svenskt Friluftsliv, Länsstyrelsen i Skåne och Västerbotten samt Naturskyddsföreningen, har varit viktiga samverkansparter i översynen av Allmänna råd (96:4) Orientering och andra friluftsarrangemang samt framtagandet av Arrangemang i naturen. Vi har även fått värdefulla synpunkter från bland annat Sametinget samt inhämtat synpunkter via en enkät och en öppen workshop.

Arrangemang i naturen ska underlätta planering av organiserade arrangemang i naturen genom att det ska vara tydligt när och varför dialog eller samråd mellan dels arrangör och länsstyrelsen, dels mellan arrangör och markägare/rättighetsinnehavare behövs.

Syftet med stödet är dels att förtydliga relationen mellan de olika parterna; länsstyrelsen, markägare/rättighetsinnehavare och arrangören, dels att ge stöd till dialog och samverkansprocesser kopplat till arrangemang och att bidra till miljömässigt hållbara arrangemang.

Sidan vänder sig till
Arrangörer, exempelvis ideella organisationer och kommersiella aktörer som organiserar arrangemang i naturen, samt till länsstyrelser och markägare/rättighetsinnehavare.

Bra att veta
Arrangemang i naturen ersätter Allmänna råd (96:4) Orientering och andra friluftsarrangemang samt kompletterar den befintliga Vägledning om organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur och Handbok Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Läs vidare här.

 

 

Medlemsorganisationer