Klassrum med himlen som tak

27 september, 2018

En kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan.

En kunskapsöversikt har tagits fram på uppdrag av Utenavet – nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande. Utenavet sprider kunskap och inspiration om utomhuspedagogik och naturvägledning, och arbetar för att detta ska ingå som en naturlig del i hela utbildningssystemet. Utenavet kommunicerar goda exempel och har som ett av sina övergripande mål att natur- och kulturupplevelser ska kunna bidra till att uppnå läroplanernas mål. Utenavet arrangerar även den regelbundet återkommande konferensen ”Ute är inne” – för lärare, pedagoger, stads- och folkhälsoplanerare.

Utenavet består av Forum för Utomhuspedagogik vid Utbildningsvetenskap, Linköpings universitet; Friluftsfrämjandet; Lantbrukarnas Riksförbund (LRF); Naturskoleföreningen; Skogen i skolan; Sveriges Hembygdsförbund; samt Tankesmedjan Movium och Centrum för naturvägledning vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

Läs hela skriften här.

Medlemsorganisationer