Öppet seminarium i riksdagen – Uppföljning av delar av den svenska friluftspolitiken

16 juni, 2022

Idag genomfördes ett öppet seminarium i riksdagens andrakammarsal kring rapporten ”Uppföljning av delar av den svenska friluftspolitiken”.

Den 1 december 2020 beslutade kulturutskottet att inleda en uppföljning på området friluftsliv. Utgångspunkten för arbetet var det riksdagsbundna målet för friluftslivspolitiken och de tio mätbara mål som har redovisats till riksdagen. Under arbetets gång beslutades att uppföljningen skulle inriktas mot fyra av friluftslivspolitikens tio mål, nämligen Allemansrätten, Tillgång till natur för friluftsliv, Attraktiv tätortsnära natur och Ett rikt friluftsliv i skolan.

Uppföljningen har genomförts av en arbetsgrupp inom kulturutskottet med stöd av utvärderings- och forskningssekretariatet vid riksdagens utskottsavdelning. Underlaget till uppföljningen har utarbetats av Joakim Skotheim vid utvärderings- och forskningssekretariatet i samarbete med kanslichef Ann Aurén och föredragande Maria Lindh Sjöström vid kulturutskottets kansli. I arbetet har även sekretariatschef Thomas Larue medverkat.

På seminariet som från Svenskt Friluftsliv representerades av ordförande Susanne Maarup och generalsekreterare Josefine Åhrman lyftes bland annat behovet av bättre tillgång till tätortsnära natur, behovet av att öka kunskapen kring allemansrätten och vikten av att förstärka skolans arbete när det kommer till kunskap och aktiviteter kopplat till friluftsliv. Ytterligare en viktig fråga lyftes under seminariet – friluftslivets betydelse när det kommer till fysisk och psykisk hälsa.

Svenskt Friluftslivs ”En vitbok för friluftslivet” som arbetats fram under 2022 gjordes tillgänglig på plats. Ett antal medlemsorganisationer berättar i den om hur de arbetar med friluftsliv och vad de ser för möjligheter framöver i form av utveckling av deras verksamheter och projekt.

Läs Uppföljning av delar av den svenska friluftspolitiken här.

Läs En vitbok för friluftslivet här.

Medlemsorganisationer