Pressmeddelande: Bidrag till ideella friluftsorganisationer 2013

16 januari, 2013

Här kan du läsa hela pressmeddelandet Bidrag till ideella friluftsorganisationer som pdf. Här kan du läsa pressmeddelande på Cisionwire.

Fördelningen av statsbidrag till landets ideella friluftsorganisationer för år 2013 är nu klart. Den totala summan om 27,8 Mkr fördelades med 18,9 Mkr i organisationsbidrag och 8,9 Mkr i projektbidrag till totalt 24 organisationer. Barn och ungdomar, skogen, naturen, miljön och folkhälsan står i fokus även i år.

– Friluftsorganisationernas verksamheter är en grundläggande förutsättning för Sveriges mål att öka människors friluftsaktiviteter. Organisationerna lämnar ett stort bidrag till samhället, i form av ökad folkhälsa och stärkt samhällsekonomi, men med mycket knappa resurser. Bidragen är livsnödvändiga för den långsiktiga överlevnaden av friluftsorganisationerna och vi ser idag ett stort behov av ytterligare resurser för att kunna nå de friluftspolitiska målen i regeringens skrivelse Mål för friluftspolitiken (2012/13:51) som presenterades i december, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen:
• värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet
• främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv
• bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.
Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2010. Den totala summan är 27,8 Mkr som i år fördelades med 18,9 Mkr i organisationsbidrag och 8,9 Mkr i projektbidrag till 24 organisationer. Totalt inkom 61 ansökningar ifrån 29 organisationer med ett önskemål om finansiering på ca 46 Mkr.
Sammanfattning av fördelning av medel, se nedan i detta pressmeddelande. För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök www.svensktfriluftsliv.se/bidrag.

För ytterligare information
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47
Stefan Nyström, ordförande Svenskt Friluftsliv, 08-704 44 85

Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 23 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 2 miljoner medlemsskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 23 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Fjällklubben, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Scoutrådet, Svenska Turistföreningen, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Skridskoförbundet.

Här redovisas i sammandrag beslutet om fördelning av 2013 års anslagsmedel fattat av Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté. Protokollet i sin helhet finns att tillgå på www.svensktfriluftsliv.se/bidrag.

Organisationsbidrag per organisation, kr
Svenskt Friluftsliv, 1 800 000
Ornitologerna, 135 000
Naturskoleföreningen, 130 000
Botaniska föreningen, 80 000
Cykelfrämjandet, 560 000
Friluftsfrämjandet, 9 600 000
Hälsofrämjandet, 300 000
Livräddningssällskapet, 1 925 000
Turistföreningen, 600 000
Kryssarklubben, 72 000
Sportfiskarna, 3 300 000
Båtunionen, 330 000
Folksportförbundet, 32 000
Cykelsällskapet, 13 000

Verksamhetsbidrag (projekt) per organisation, kr
Fältbiologerna, Mötesplats Naturen, 300 000
Scoutrådet, Scouting med etniska organisationer, Reclaim the friluftsliv, 1 415 000
Sportfiskarna, Framtidens sportfiskare, KlassDraget, 1 175 000
Svenskt Friluftsliv, Green Team, 300 000
Turistföreningen, Aktivt sportlov i fjällen, Lägervecka med Downs syndrom, Unga utvecklar fjällen – fjällen utvecklar unga, 652 000
Gång- och vandrarförbundet, Barn- och ungdomssatsning, 65 000
Orienteringsförbundet, Lärarfortbildning i orientering, 650 000
4H, Verksamhetsutveckling – fokus Svealand och Östergötland, Geocaching som pedagogiskt verktyg, 670 000
Livräddningssällskapet, Livräddarkollo, 540 000
Hälsofrämjandet, Nu öppnade sig en ny värld, 106 000
Naturskyddsföreningen, Bevara naturens upplevelsevärden (inspirera till mer friluftsliv i skolan), 300 000
Naturskoleföreningen, Bevara naturens upplevelsevärden, tillsammans med ovan
Friluftsfrämjandet, Kottar och barr i förskolan, Öppna skogsgläntan, 950 000
Klätterförbundet, Regionläger utomhus för 16-20 år, Helgläger för ungdomar utomhus, 309 000
Kanotförbundet, EPP paddling för alla, 500 000
Jägareförbundet, Nya svenskar i naturen, 493 000
Förbundet Skog och Ungdom, Hemma o på fjället, 108 000
Hembygdsförbundet, Ung ambassadör, 200 000
Kryssarklubben, Optimistläger för barn i åldern, 175 000

Medlemsorganisationer