Pressmeddelande: Svenskt Friluftsliv tydliggör inställning till allemansrätten

30 maj, 2015

Vid Svenskt Friluftslivs årsstämma i år antogs dokumentet ”Svenskt Friluftslivs inställning till allemansrätten”. Allemansrätten är en av grundpelarna i friluftslivet och en förutsättning för de aktiviteter som medlemsorganisationerna bedriver. Svenskt Friluftsliv anser att allemansrätten ska bibehållas i oförändrad omfattning och hanteras utifrån principen ”inte störa – inte förstöra”.

– Allemansrätten säkrar tillgången till friluftsorganisationernas arena – naturen – och ses som en nationalsymbol för Sverige. Vår verksamhet bygger på att vi ska värna och vårda allemansrätten. Därför beslöt vi att ta fram ett dokument som sammanfattar vår ståndpunkt vad gäller allemansrätten. Dokumentet remissbehandlades under 2014 och antogs vid stämman och ligger nu till grund för vårt fortsatta arbete med allemansrättsliga frågeställningar, säger Ulf Silvander, generalsekreterare i Svenskt Friluftsliv.

Dokumentet, som är en viktig kompassriktning och stöd för Svenskt Friluftsliv och dess medlemsorganisationer, tar bland annat upp de konfliktytor som finns, det kommersiella respektive ideella, betalning för allemansrättsligt nyttjande, tillträde till statlig och kommunal mark, strandskyddet med mera. För framtiden anser Svenskt Friluftsliv att allemansrätten ska bibehållas som en sedvanerätt. Att skapa en allemansrättslag skulle medföra tillkomsten av en omfattande och stel detaljreglering.

Ta del av hela dokumentet här 

För ytterligare information:
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47

Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 24 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 2 miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 24 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Scouterna, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Kryssarklubben, Svenska Klätterförbundet, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Skridskoförbundet, Svenska Turistföreningen.

Medlemsorganisationer