Regeringen utreder terrängkörningslagen

23 april, 2018

Den 23 april 2018 publicerade regeringen ett pressmeddelande om att regeringen ska tillsätta en utredning om modernisering av terrängkörningslagen. Det välkomnar vi på Svenskt Friluftsliv varmt! 

Regeringen skriver i sitt pressmeddelande:
Reglerna för terrängfordonskörning har inte setts över på 40 år, trots att stora förändringar skett på området. Regeringen tillsätter nu en utredning som ska lämna förslag på hur lagstiftning bör moderniseras och hur terrängkörningen i Sverige kan bli hållbar.

Lagstiftningen som reglerar terrängkörning i Sverige är 40 år gammal. Sedan regelverket infördes har användningen av terrängfordon ökat markant – från 30 000 fordon till över 300 000. Möjligheten att använda snöskoter och andra fordon i terrängen underlättar det dagliga livet för många och bidrar till många arbetstillfällen. Men terrängkörning kan även orsaka buller, störningar och skador på marken.

Utredningen ska se över lagstiftningen för terrängkörning och lämna förslag på de förändringar och förtydliganden som behövs för en hållbar terrängkörning i Sverige. Det blir den första översynen av lagstiftningen sedan den inrättades.

− Det är på tiden att vi får en modern lagstiftning som gör terrängkörningen i Sverige hållbar. Vi behöver kunna tillgodose både människors behov av att köra terrängfordon och behovet av att förhindra skador på jord- och skogsbruksmark och natur, säger miljöminister Karolina Skog.

Utredaren får i uppdrag att:

  • Utreda om de regelverk som innehåller bestämmelser om terrängkörning behöver förändras eller förtydligas.
  • Utreda hur en effektiv tillsyn kan åstadkommas.
  • Utreda och överväga den straffrättsliga regleringen vid otillåten terrängkörning och vid behov föreslå ändringar av påföljden i syfte att åstadkomma ändamålsenlig reglering.
  • Lämna förslag för att underlätta för personer med bestående rörelsehinder att köra i terrängen med motordrivet fordon för att jaga, fiska eller bedriva annat friluftsliv.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 29 november 2019.

Läs pressmeddelandet på regeringens webbsida här.

Medlemsorganisationer