Svenskt Friluftsliv släpper NOVUS-rapport i Almedalen

4 juli, 2017

Skolan tappar eleverna redan i mellanstadiet och klarar inte att främja elevernas intresse för friluftsliv – inte heller nås kunskapsmålen i friluftsliv visar NOVUS-undersökning

Svenskt Friluftsliv har gett NOVUS i uppdrag att kartlägga och analysera hur friluftsundervisning genomförs i svenska skolor och hur den uppfattas bland idrottslärare och föräldrar. Den första NOVUS-undersökningen som berörde idrottslärare publicerades under 2016. I år publicerar vi i Almedalen resultaten sett från föräldrarnas sida. Undersökningarna tillsammans kompletterar varandra – och den stärker bilden som gavs i vår första undersökning att skolan inte kan upprätthålla elevernas intresse för friluftsliv, kunskapsmålen uppfylls inte trots att föräldrarna tydlig visar att de anser att det både är viktigt med friluftsundervisning och att friluftsliv är bra för barnens inlärningsförmåga.

Vi kan i denna sammanställda undersökning se att både idrottslärarna och föräldrarna gör samma bedömning kring hur positiva eleverna är till friluftsliv (genomsnitt 72% idrottslärarna & 63% föräldrarna). Eleverna är mest positiva i lågstadiet då 77 % av föräldrarna ansåg att deras barn var positiva till friluftsliv. Sedan är det en fallande skala där 51% av föräldrarna uppskattar att eleverna är positiva när de går i gymnasiet. Föräldrarnas inställning till att friluftsliv är bra för inlärning och att friluftsundervisning är viktigt för deras barn ligger på en stabil hög nivå under hela grundskolan och när de går i gymnasiet – men utfallet av skolans åtaganden att främja barnens friluftsintresse och att kunskapsmålen i friluftsliv uppnås – lyckas inte skolan med.

Friluftsundervisning utgör en femtedel av all undervisning i ämnet idrott och hälsa – men trots det så uppnås inte kunskapsmålen i friluftsliv. Hur kan det komma sig?

När NOVUS frågar idrottslärarna säger 76% att deras skola behöver stöd för att bedriva friluftsliv. Det kan röra sig om ekonomiskt stöd menar 55% av dessa lärare, nästan lika många – 51% efterfrågar kompetens, kunskap, idéer och inspiration.

Att utöva och ha kunskap om friluftsliv ger unga möjligheter att komma ut i naturen under barndomen – men också under resten av livet. Vi menar att rörelse i naturen och friluftsliv ger hälsa till den enskilda individen, folkhälsa när det gäller befolkningen och det är också positivt samhällsekonomiskt.

I våra två NOVUS-undersökningar ser vi tydligt att skolorna behöver stöd – både ekonomiskt men också med andra resurser. Istället för att pressa skolor och lärare ytterligare – är vårt förslag att Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer ökar sitt samarbete med en bredare grupp av skolor och tar sig an skolklasser för undervisning vid sjö och i skog och mark. Friluftsorganisationerna har organisationen och kunskaperna. Det som behövs är tillskott av ekonomiska medel.

Läs den sammanställda rapporten – Friluftsliv i svenska skolor – här.

Läs rapporten  – undersökning bland idrottslärare (2016) – här.

Läs rapporten – undersökning bland skolbarnsföräldrar (2017) – här.

 

Medlemsorganisationer