Om Svenskt Friluftsliv

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 27 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har 1,8 miljoner medlemskap, varav ca 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 7 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesperson gentemot regering, riksdag och myndigheter.

Svenskt Friluftslivs långsiktiga, övergripande mål är att:

 • Skapa de bästa förutsättningarna långsiktigt för friluftslivet i Sverige.
 • Fler människor i Sverige ges möjlighet att utöva friluftsliv idag och i framtiden.
 • Sverige ska bedriva en tydlig friluftspolitik.
 • Medlemsorganisationerna ska vara starka, livskraftiga och framgångsrika.
 • Svenskt Friluftsliv ska vara en ledande, stark och stödjande aktör, en samlande kraft för friluftslivets frågor.
 • För att nå våra mål arbetar vi utifrån tre övergripande strategier/hur vi når når målen:
 •  Stärka den långsiktiga finansieringen för medlemsorganisationerna.
 • Höja friluftslivets status i samhället.
 • Vårda och värna allemansrätten.

Vi arbetar med för organisationerna gemensamma och övergripande frågeställningar. Vi har myndighetsuppdrag när det gäller fördelning av statliga bidrag till friluftsorganisationer i enlighet med riksdagens och regeringens lagar och förordningar.

Länk till Svenskt Friluftslivs strategi här.

Utmaningar

Några av de utmaningar som Svenskt Friluftsliv och medlemsorganisationerna står inför är:

 • Att främja friluftsliv som natur- och kulturupplevelse samt att ge färdigheter i friluftsutövande
 • Att vårda, värna och stärka kunskapen om allemansrätten
 • Att attrahera barn och ungdomar till ett aktivt friluftsliv
 • Att stärka de ekonomiska förutsättningarna för friluftsorganisationerna

Samarbeten/kontakter

Friluftspolitiken i Sverige hanteras av Miljödepartementet. Svenskt Friluftsliv har löpande kontakter med departementet och myndigheter som till exempel:

 • Naturvårdsverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • MUCF
 • Folkhälsomyndigheten
 • Totalt arbetar över 15 myndigheter med friluftsliv och är därmed intressenter för Svenskt Friluftsliv, se lista här.

 

Svenskt Friluftsliv har också återkommande träffar med LRF (lantbrukarnas riksförbund) (som ses som representant för markägarna). Svenskt Friluftsliv har också aktiv kontakt med andra markägare inom skogs- och jordbruk. På den nordiska arenan deltar Svenskt Friluftsliv i ett nätverk med motsvarande friluftsorganisationer som har ett samarbete med Nordiska Ministerrådet. Dessutom förs dialog med Kungliga Skogs- och LantbruksAkademin.

 

Aktuellt om Svenskt Friluftsliv i media

Debattartikel – Stötta friluftslivet i kommunerna

30 januari, 2019

Svenskt Friluftslivs generalsekreterare Ulf Silvander publicerade i Skaraborgs Allehanda en debattartikel den 30 januari 2019 om värdet av ideellt arbete och om vikten av att stötta friluftslivet i kommunerna. ————————————————- Det finns någonting sunt i att engagera sig ideellt. Det civila samhället bidrar med kunskap och engagemang som kommer andra till del och även om […]

Till dig som är politiker och vill skapa ett fritt och starkt civilsamhälle

13 december, 2018

Nyligen skickades boken ”Till dig som är politiker och vill skapa ett fritt och starkt civilsamhälle”- ut till politiker i kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdagen i landet. Boken adresserades till sammanlagt 14 800 personer. Det är 13 ideella organisationer som i boken delar sina berättelser om det genuina engagemang som vi har och som är helt utan […]

Fyra filmer om allemansrätten

8 juni, 2018

Om knappt en vecka publicerar Svenskt Friluftsliv den första filmen av fyra – om allemansrätten på vår FB-sida ”Friluftsliv i Sverige”. De är gjorda för att lyfta vad man får och inte får göra i naturen och filmerna handlar om var man får tälta, var man kan elda, var man kan cykla och om terrängkörningsfordon […]

Ökade anslag till friluftsliv en vinst för folkhälsan

31 mars, 2018

Svenskt Friluftslivs ordförande Per Klingbjer publicerade den 30 mars 2018 en debattartikel på Dagens Samhälle om att det offentliga vinner på att stötta organisationer som bidrar till ökad motion och folkhälsa. I syfte att förbättra befolkningens hälsa är förebyggande insatser effektivare än sådana som sätts in när hälsan sviker. Med naturen som arena och allemansrätten […]

Viktigt att värna stadsnära natur

14 mars, 2018

Den 14 mars 2018 skrev Svenskt Friluftsliv en debattartikel i Arkitekten om vikten att värna stadsnära natur. Det är centralt att vi inte bygger bort de tätortsnära områdena för friluftsliv och rekreation, skriver Per Klingbjer och Ulf Silvander från Svenskt Friluftsliv i en kommentar till regeringspropositionen Politik för gestaltad livsmiljö. Sverige är i högkonjunktur, och […]

Medlemsorganisationer