Redovisning av medel för genomförande av Friluftslivets år

Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv har planerat och förberett Friluftslivets År 2021 under 2020. Syftet med projektet är att; Få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta, Öka medvetenheten om friluftslivets värde samt Öka samarbetet mellan friluftslivets aktörer. Sökande kunde ansöka om stöd för en eller fler aktiviteter. Till grund för projektet finns en projektplan som finns att tillgå här: https://svensktfriluftsliv.se/wp-content/uploads/2020/08/intern-projektplan.pdf

Totalt inkom 369 ansökningar om 66 920 754 kronor.

Svenskt Friluftslivs fördelningskommittés beslut om fördelning av projektmedel för genomförande av Friluftslivets år hittar du här; Beslutsprotokoll och Beviljade projekt

Vem kunde söka bidrag?

 • Ideella organisationer som varit verksamma i minst tre år, är självständiga och demokratiskt uppbyggda och i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • Stiftelser
 • Kommuner och kommunsammanslutningar (som är juridiska personer).

Enskilda personer, företag, länsstyrelser och statliga myndigheter kunde inte beviljas bidrag.

Utvärderingskriterier

Vid bedömning av ansökningarna togs hänsyn till:

 • Om sökande är behörig att söka
 • Om aktiviteten bidrar till att uppfylla målen i projektplanen
 • Hur väl förslagen passar in i de olika månadsleveranserna
 • Vilka målgrupper projekten riktar sig till
 • Om ansökan är realistisk, det vill säga om aktiviteten kommer att kunna genomföras som det är planerat
 • Om den planerade aktiviteten är ekonomiskt rimlig
 • Om det finns kompetens att genomföra aktiviteten (organisatoriskt/personellt).

Ekonomisk redovisning och uppföljning av resultat

Senast den 1 april 2022 skall ekonomisk redovisning och uppföljning av måluppfyllelse skickas till Svenskt Friluftsliv i enlighet med instruktioner som medföljde beslutet om bidrag.

 

OBS! Om ni upplever problem att fylla i formuläret försök uppdatera er webbläsare. Vi rekommenderar senaste versionen av Chrome, Firefox, Edge eller Safari.

Redovisning av bidrag

 • Kontaktpersonens e-postadress
 • Signera redovisningen här

 • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
 • Om er organisation tecknas kollektivt (två i förening) signerar den andra personen här nedanför.
 • ÅÅÅÅ snedstreck MM snedstreck DD
 • Dra filer hit eller
  Godkända filtyper: pdf, jpg, png, gif, doc, docx, Max filstorlek: 512 MB.
   Till redovisningen ska ett intyg från organisationens revisor bifogas. Av intyget ska det framgå att revisorn har granskat redovisningen. Intyget ska också innehålla revisorns redogörelse för de iakttagelser som revisorn har gjort. (Gäller ej kommuner och kommunsammanslagningar, där behörig firmatecknare ska skriva under). Observera att filnamnet endast får innehålla tecken från a till z. Ej mellanslag.

  Kontaktperson på Svenskt Friluftsliv:

  Elisabeth Rytterström
  elisabeth.rytterstrom@svensktfriluftsliv.se
  070-3608486

  Medlemsorganisationer