Redovisning av medel för genomförande av Friluftslivets år

Friluftslivets år 2021 är över och det är dags att summera insatserna från projektet. Slutrapportering från de organisationer som fått bidrag från Svenskt Friluftsliv för Friluftslivets år är en viktig del, både för rapportering vidare till Naturvårdsverket, men också för att ta del av era upplevelser och erfarenheter.

Vad som ska ingå i slutrapporteringen

När ni fick besked om beviljade medel fick ni en rekvisitionsblankett. I den beskrevs ett antal krav som ni förväntas följa upp i slutrapporteringen. Dessa var:

 • Bidragstagande organisation förbinder sig att ej ta ut avgift för deltagande i aktiviteter finansierade av detta anslag
 • Bidragstagande organisation får ej kräva medlemskap, i förening, av deltagarna för att kunna genomföra aktiviteten/aktiviteterna
 • Organisation som tilldelas medel förbinder sig att lägga in aktiviteten i den kalender som finns för alla aktiviteter inom Friluftslivets år samt i anslutning till detta rapportera in statistiska uppgifter
 • Bidragstagande organisation förbinder sig att senast den 1 april 2022 inlämna ekonomisk redovisning samt beskrivning av måluppfyllelse, uppgifter om genomförd aktivitet, antal deltagare, plats, tidpunkt, målgrupp, koppling till ev. månadsleverans samt bidrag till projektets mål. Denna rapportering ska ha granskats av organisationens revisorer.

Hur återrapporteringen går till

Nedan hittar du det formulär som ska användas för slutrapportering. Här avlägger ni en övergripande rapport över projektet utifrån de krav som står angivet ovan. Formuläret är något begränsad i hur mycket text som ryms i varje ruta. Därför går det att bifoga dokument om ni vill redogöra vissa saker mer ingående. Gärna om det är något som ni upplevt varit extra lyckat, mindre lyckat eller andra reflektioner som ni anser är värdefulla att förmedla vidare. Hänvisa gärna i formuläret att mer information finns i bilaga.

Flera av er har rapporterat in era aktiviteter via aktivitetskalendern på luftenarfri.nu (alltså fyllt i den enkät som skickades ut efter varje avslutad aktivitet). Den rapporteringen kommer komplettera er slutrapport.

Hur går man tillbaka och fyller i mer?

Om du har börjat fylla i formuläret, men vill avsluta för att fortsätta vid ett senare tillfälle, är det möjligt. Välj då ”spara och fortsätt senare”. En länk skickas per automatik till mejladressen som du har angivit i formuläret. Via den länken kommer du tillbaka till ditt formulär. OBS ta gärna en backup på det du har skrivit, då det har hänt att ifylld text har försvunnit. Vi håller på att felsöka det.

Signering och intyg

Slutrapporten ska signeras av er firmatecknare. Om organisationen tecknas kollektivt, finns det utrymme för signering av två firmatecknare. Alla organisationer, förutom kommuner och kommunsammanslagningar, ska även bifoga ett intyg från organisationens revisor. Av intyget ska det framgå att revisorn har granskat redovisningen. Intyget ska också innehålla revisorns redogörelse för de iakttagelser som revisorn har gjort.

OBS! Om ni upplever problem att fylla i formuläret försök uppdatera er webbläsare. Vi rekommenderar senaste versionen av Chrome, Firefox, Edge eller Safari.

Återbetalning av projektmedel

Flera projekt har aviserat att de inte har kunnat nyttja alla medel under 2021. För att betala tillbaka outnyttjade projektmedel var god använd Svenskt Friluftslivs bankgironummer 5447-5801. Ange namn på avsändaren/organisationen, “FÅ” och vilket projekt det gäller (om ni har fått medel för mer än ett projekt).

Redovisning av bidrag

 • Kontaktpersonens e-postadress
 • Signera redovisningen här

 • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
 • Nollställ underskriften Underskriften är låst. Nollställ den för att underteckna igen
 • Om er organisation tecknas kollektivt (två i förening) signerar den andra personen här nedanför.
 • ÅÅÅÅ snedstreck MM snedstreck DD
 • Nollställ underskriften Underskriften är låst. Nollställ den för att underteckna igen
 • Dra filer hit eller
  Godkända filtyper: pdf, jpg, png, gif, doc, docx, Max filstorlek: 256 MB.
   Till redovisningen ska ett intyg från organisationens revisor bifogas. Av intyget ska det framgå att revisorn har granskat redovisningen. Intyget ska också innehålla revisorns redogörelse för de iakttagelser som revisorn har gjort. (Gäller ej kommuner och kommunsammanslagningar, där behörig firmatecknare ska skriva under). Observera att filnamnet endast får innehålla tecken från a till z. Ej mellanslag.

  Kontaktperson på Svenskt Friluftsliv:

  Johan Faskunger
  johan.faskunger@svensktfriluftsliv.se
  070-272 33 99

  Medlemsorganisationer