Remissvar Allemansrätten och dess framtid

10 februari, 2012

Svenskt Friluftsliv har lämnat in remissvar på Naturvårdsverkets rapport ”Allemansrätten och dess framtid”. Sammanfattningsvis menar svenskt Friluftsliv att:

Nuvarande lagstiftning är tillräcklig för att hantera frågor kopplade till storskalig, kommersiell bär- och svampplockning. Relevanta myndigheter inklusive länsstyrelserna måste avsätta tillräckliga resurser för att hantera frågorna.

En avgränsning mellan kommersiellt och icke kommersiellt nyttjande av allemansrätten låter sig inte göras.

Det finns behov av en allemansrättens ombudsman för att minimera konflikter kring allemansrätten, men också för att säkerställa utbildnings- och informationsinsatser inom området.

Behovet av att skydda allemansrätten från inskränkningar och tillbakagång på sikt är större än behovet av att stärka markägarnas juridiska ställning inom området.

Frågan om avgifter för t.ex. skidspår är principiellt mycket viktig för friluftslivet. Högsta förvaltningsdomstolens ställningstagande bör inväntas innan eventuella andra åtgärder vidtas.

Läs hela remisssvaret.

Medlemsorganisationer