Remissvar: En analys av styrmedel för skogens sociala värden. Dnr. 2017/1309

26 februari, 2018

Skogsstyrelsen redovisar i rapporten resultatet av ett regeringsuppdrag som skall redovisas till regeringen senast den 31 mars 2018. I uppdraget ingår att 1) redovisa hur skogssektorns befintliga verktyg kan användas för att bevara och utveckla skogens sociala värden, 2) analysera och vid behov utveckla styrmedel.

Skogens sociala värden och hur de hanteras är viktigt för friluftslivet. Det är mycket positivt att skogens sociala värden nu har fått en ökad uppmärksamhet bl.a. genom det regeringsuppdrag som Skogsstyrelsen nu avrapporterar. Den ökade fokusen på skogens sociala värden som kan avläsas i den nyligen genomförda revideringen av PEFC standarden och den pågående revideringen av FSC kommer också säkert att bidra till att skapa en bra plattform för att utveckla skogens sociala värden i framtiden. Svenskt Friluftsliv kan konstatera att det föreligger ett stort behov att öka kunskap och mätmetoder om skogens sociala värden.

Läs hela Svenskt Friluftslivs remissvar här.

Medlemsorganisationer