Remissvar: Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler (Fi2020/05159)

17 mars, 2021

Finansdepartementet har till ett antal remissinstanser skickat ut promemorian ”Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler”. I promemorian beskrivs de generella förutsättningarna för en eventuell förändring av mervärdesskattereglerna så att frivillig skattskyldighet blir möjlig även vid uthyrning av lokaler till hyresgäster som inte bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet eller har rätt till återbetalning.

Syftet med promemorian är att ersätta en hearing och att ge departementet ett brett beslutsunderlag kring en möjlig förändring. I slutet av promemorian ställer finansdepartementet tre frågor till remissinstanserna som man önskar få besvarade.

Bedömning

Svenskt Friluftsliv har 26 medlemsorganisationer som i sin tur har ca 7000 ideella styrelser/lokalföreningar där merparten har ett hyresförhållande eller själva äger de lokaler som de har verksamhet i. Svenskt Friluftsliv har idag ingen kunskap om hur en föreslagen förändring skulle påverka dessa föreningar.

Svenskt Friluftsliv finner det märkligt att det inte finns någon konsekvensanalys i promemorian. För att kunna ta ställning till förslaget måste en konsekvensanalys tas fram, det räcker inte med den diskussion som finns i dokumentet.

Läs hela remissvaret här – Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler

Medlemsorganisationer