Remissvar: Hyggesfritt skogsbruk – Skogsstyrelsens definition (Dnr 2020/3733)

28 april, 2021

Inledning
Skogsstyrelsen har sänt ut en remis av en definition av hyggesfritt skogsbruk, då Skogsstyrelsen sedan 2005 haft ett uppdrag från regeringen att verka för att kunskapen om och omfattningen av hyggesfritt skogsbruk skall öka. Skogsstyrelsen pekar dock på att det inte funnits någon definition vad som menas med hyggesfritt skogsbruk och har därför tagit fram förelagd remissutgåva av en sådan. I rapporten beskrivs även en definition av begreppet hygge.

Övergripande synpunkter
Svenskt Friluftsliv menar att det är mycket bra att Skogsstyrelsen nu föreslår en gemensam definition av vad ett hyggesfritt skogsbruk är samt vad ett hygge är. Storleken om 0,25 hektar, som gräns för ett hygge, anser Svenskt Friluftsliv rimlig.

Svenskt Friluftsliv anser även att det är viktigt för framtiden att det sker en kunskapsspridning om olika former av ett hyggesfritt skogsbruk, speciellt i tätortsnära områden och andra områden där ett aktivt friluftsliv förekommer.

Svenskt Friluftsliv menar att Skogsstyrelsen, med utredningen som underlag, bör erbjuda möjligheten till ett antal exkursioner i fält där Skogsstyrelsen exemplifierar olika former av hyggesfritt skogsbruk/skogsbruk anpassat för friluftsliv. Detta kan ingå i Skogsstyrelsens ”Målbilder för god miljöhänsyn”, Målbild för hänsyn till friluftsliv och rekreation.

Läs hela remissvaret här.

Medlemsorganisationer