Remissvar: Nationella skogsprogrammet

11 november, 2016

Svenskt Friluftsliv har idag lämnat svar på remissen om det Nationella Skogsprogrammet och har konstaterat att de flesta förslag som lagts av arbetsgrupperna 1-3 förutsätter att samhället skall bekosta de förändringar som föreslås. Antingen genom att uppdrag läggs till någon myndighet, forskningsfinansiering från forskningsfinansiärer eller att ersättningar skall betalas ut till skogsägare för att dessa antingen tar viss hänsyn eller som ersättning för ekosystemtjänster.

Svenskt Friluftsliv anser det inte rimligt att samhället i så stor utsträckning som beskrivs av arbetsgrupperna skall bekosta anpassningen till ett hållbart skogsbruk. Avsaknaden av kopplingar mellan åtgärdsförslag och hur dessa ska bidra till att nå friluftsmålen, miljökvalitetsmål, folkhälsomål samt övriga samhällsmål är anmärkningsvärd. Läs hela remissvaret här.

Medlemsorganisationer