Remissvar över Ds 2016:17, Otillåtna bosättningar

23 augusti, 2016

Svenskt Friluftslivs intresse av detta ärende hänger samman med att allemansrätten oriktigt har pekats ut som en orsak till att otillåtna bosättningar, främst i samband med bärplockning, varit svåra att komma till rätta med. Utredaren klargör naturligtvis att allemansrätten inte kan ge stöd för bosättningar på annans mark utöver några dagar förutsatt dessutom att övernattningen (som då knappast kan kallas bosättning) inte kränker någon hemfrid eller utgör något olaga intrång eller hindrar markägarens bruk av marken och inte heller innefattar någon skadegörelse eller nedskräpning. Från allemansrättslig synpunkt är det viktigt att markägare har effektiva rättsmedel att komma tillrätta med olovliga bosättningar, eftersom fenomenet annars kan missbrukas för att misstänkliggöra allemansrätten.

Ta del av hela remissvaret här; Otillåtna bosättningar

Medlemsorganisationer