Remissvar: Revidering av FSC standard

22 november, 2016

Svenskt Friluftsliv har som grundinställning att skogsbrukets åtgärder ska utgå från största möjliga skonsamhet vid brukandet av skog. Svenskt Friluftsliv ser gärna alternativa avverkningsåtgärder (hyggesfritt) i förhållande till traditionella avverkningsåtgärder där förutsättningar för detta finns. Detta gäller speciellt inom tätortsnära områden och områden som är av speciellt intresse för friluftsliv.

För Svenskt Friluftsliv är det också viktigt att skogens alla värden beaktas. Då FSC standarden bygger på tre likvärdiga delar sociala-, miljö- och ekonomiska värden är det därför viktigt att det finns en tydlig markering i den reviderade standarden att så är fallet. I princip 4 som är speciellt viktigt för Svenskt Friluftsliv finns skrivningar som är bra men det finns också behov av kompletteringar. Det är speciellt inom två områden som vi framfört synpunkter på och det är inom ”FSCs trovärdighet” och inom området ”Skogsskötsel”.

Läs hela remissvaret här.

Medlemsorganisationer