Remissvar: Uppföljning av Friluftslivsmålen

16 november, 2015

Naturvårdsverket har i uppdrag att redovisa de 10 mätbara friluftsmålen till regeringen i enlighet med skrivelsen ”Mål för friluftspolitiken” (2012/13:51). Boverket, Folkhälsomyndigheten, Tillväxtverket, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ansvarar för ett eller flera mål vardera. Redovisningen skall ske till regeringen senast den 15 december 2015.

Svenskt Friluftsliv anser att redovisningen i denna remissutgåva är omfattande och rapporten behöver genomarbetas bl.a. med avseende på de olika kapitlens omfattning, då dessa skiljer sig markant åt. En allvarlig brist i remissen är att det saknas en analys om huruvida de åtgärder och verktyg som finns eller är på gång är tillräckliga för att friluftslivsmålen ska uppnås till 2020.
Svenskt Friluftslivs bedömning av målen skiljer sig från de föreslagna bedömningarna såtillvida att organisationen är mindre positiv än myndigheternas föreslagna bedömningar samt att Svenskt Friluftsliv anser att bedömningen av flera av målen är oklar vilket vi menar beror på bristen i mål nummer 10 God kunskap om friluftslivet. Det är knappast troligt att t.ex. de finanspolitiska-, miljö- eller folkhälsomålen skulle bygga på en så dålig kunskap för genomförandet av respektive politikområde.
Nedan följer Svenskt Friluftslivs synpunkter på respektive mål.

Här kan du ta del av hela remissvaret; Uppföljning av friluftslivsmålen

Medlemsorganisationer