Remissyttrande: Havet och människan (SOU 2020:83)

21 maj, 2021

Regeringen beslutade den 31 maj 2018 att ge tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (dir. 2018:44). Enligt direktivet skall Miljömålsberedningen föreslå en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Utredningen är mycket omfattande och enligt regeringens tilläggsdirektiv ska strategin bidra till att relevanta delar av generationsmålet och de berörda miljökvalitetsmålen nås, och därmed även bidra till genomförande av mål 14 i Agenda 2030 om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.

I uppdraget har ingått att utreda behovet av, och vid behov föreslå, nya etappmål inom miljömålssystemet, analysera behovet av åtgärder och styrmedel och vid behov lämna förslag på förbättringar. Vidare att föreslå nya kostnadseffektiva styrmedel och åtgärder som bidrar till bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser i enlighet med generationsmålet och havsanknutna miljökvalitetsmål, samt bidrar till genomförande av mål 14 i Agenda 2030.

Övergripande synpunkter

Utredningen är mycket omfattande och Svenskt Friluftsliv har inte haft möjlighet att sätta sig in i samtliga delar av utredningen, men lämnar här synpunkter på delar som mest berör friluftslivet.

De områden som Svenskt Friluftsliv lämnar synpunkter på är:

Kap 11.5.1 Tydligare preciseringar av mål för havets miljötillstånd – Friluftsliv och buller (sid 428)

Kap 19.7.4 Hastighetsgränser för fritidsbåtar (sid 1027)

Kap 21.1.2 Kustnära rekreation, friluftsliv och turism (sid 1110)

Kap 21.3.6 Fritidsbåtar (sid 1123)

Kap 21.10.8 Åtgärder för ett mer hållbart båtliv (sid 1200)

Kap 21.10.9 Information och utbildning

Kap 21.10.10 Fritidsbåtsregister

Kap 21.10.11 Återvinning av fritidsbåtar

Kap 21.10.12 Omställning till miljövänliga motorer

—————-
Läs hela remissvaret här.

 

Medlemsorganisationer