Remissyttrande: Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78)

27 april, 2021

Svenskt Friluftsliv lämnade ett remissvar till Miljödepartementet på remissen ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU2020:78)”
den 27 april 2021.

Sammanfattning

Svenskt Friluftsliv (nedan vi) anser sammanfattningsvis att utredningen behöver kompletteras på flera punkter innan den kan läggas till grund för lagstiftning.

Bristen är i första hand att utredaren försummat att utföra den i direktiven anbefallda analysen av det långsiktiga behovet av skärpta regler för dispens från strandskyddet i områden som redan i dag är starkt exploaterade eller som kan väntas bli föremål för ett starkt exploateringsintresse på lång sikt. Först sedan denna analys har gjorts kan väl anpassade regler utarbetas som effektivt stävjar pågående urholkning av strandskyddet i nämnda områden.

Vidare saknas en analys och värdering av de nackdelar som blir följden av ett generellt avskaffande av strandskyddet vid små sjöar och vattendrag samt en diskussion av alternativa förslag som skulle kunna mildra sådana effekter utan att medföra en större administrativ börda än som följer av utredarens förslag.

Vi instämmer i att strandskyddet bör lättas i glesbygd, när det finns rikligt med fria stränder i förhållande till långsiktigt förväntad efterfrågan. Nuvarande restriktivitet i dessa områden behövs inte för att tillvarata strandskyddets syften och skadar strandskyddets legitimitet. Vi har emellertid flera invändningar mot utformningen av förslagen om lättnader.

Skulle regeringen anse att något måste göras åt strandskyddet innan en balanserad utredning av strandskyddet har genomförts i enlighet med direktiven, föreslår vi att 7 kap. 18 c § miljöbalken provisoriskt kompletteras med ett nytt särskilt skäl för dispens när det är uppenbart att strandskyddets syften inte äventyras – något som föreslogs redan på 1990-talet – varvid det i motiven kan hänvisas till sådana förhållanden, med vissa justeringar, som anges i utredarens förslag till 17 a § första stycket.

Hänvisningar nedan till lagrum avser 7 kap. miljöbalken om inte annat anges.

Läs hela remissvaret här.

Medlemsorganisationer