Svenskt Friluftsliv gör tillsammans med LRF, Svenska Jägareförbundet och Svenska Samernas Riksförbund en hemställan om tilläggsdirektiv till utredningen “En modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning” (M 2018:05)

24 maj, 2019

Nuvarande kommittédirektiv (2018:29) är enligt vår uppfattning avgränsat på ett sådant sätt att nödvändiga författningsförslag och förslag i övrigt som behövs för en modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning inte kan lämnas.

Problematiken är sammanfattningsvis; att allemansrätten inte omfattar motoriserade fordon såsom t.ex. elcyklar. Men samtidigt definieras elcykel som en ”vanlig cykel” i lagen om vägtrafikdefinitioner om dess motoreffekt understiger 250 watt. Detta skapar en juridisk gråzon som medför att elcykeln felaktigt kan uppfattas få framföras fritt i terrängen med stöd av allemansrätten och gör det i princip omöjligt att utöva en rationell tillsyn i frågan. Även frågan om rätten att köra motordrivna fordon på isbelagda sjöar och vattendrag samt frågan om körning av snöskoter på öppet vatten är otydlig i gällande lagstiftning. Den pågående utredningens direktiv behöver därför utvidgas till att också omfatta de frågeställningar som anges nedan.

Läs hela hemställan här

Medlemsorganisationer