Svenskt Friluftslivs remissvar på Fi2017/01392/S2, Promemoria Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden

20 april, 2017

Svenskt Friluftsliv stödjer förslaget om en sänkning av momsen på naturguidningar från dagens 25 procent till 6 procent från och med 1 januari 2018.

Svenskt Friluftsliv ser också mycket positivt på att begreppet förevisning av naturområde ges en bred tolkning som kan innefatta vandring, cykling, ridning, paddling, hundspann, fiske, fågelskådning mm.

Motiv för vårt ställningstagande
Svenskt Friluftsliv anser att det är en positiv och välkommen signal att regeringen likställer naturguidning med andra turistiska upplevelser och därmed ger naturguidning samma ekonomiska förutsättningar som andra liknande tjänster och produkter som tillgängliggör naturen för besökaren. T.ex. har guideböcker och kartor idag en lägre momssats än naturguidning. Vi ser även positivt på att det nya förslaget ger samma förutsättningar för guidning med t.ex. cykel, häst eller kajak som för guidning med t.ex. buss och motorbåt. Det är svårt att förstå varför de förstnämnda – ofta mer hållbara – alternativen idag har en högre momssats än de motoriserade, men med det nya förslaget försvinner denna skillnad.

En annan positiv effekt som förslaget kan medföra och som Svenskt Friluftsliv vill lyfta fram är att det bidrar till att tillgängliggöra naturen för fler människor. Ett större och bredare utbud av naturguidningar, i vissa fall med en lägre prislapp, kan bidra till att fler personer ges möjlighet att upptäcka den svenska naturen.

Detta är särskilt viktigt när allt fler växer upp i storstäder, utan en vardagskontakt med skog och mark. Tillgängligheten är grunden för att människor ska kunna skapa en djupare relation till naturen och därmed också öka sin förståelse för dess betydelse.

Enligt promemorian förväntas förslaget medföra lägre priser och därmed ökad efterfrågan på dessa tjänster. Svenskt Friluftsliv ser positivt på detta och ser det som en möjlighet att förslaget därmed kan bidra till att öka lönsamheten hos små och medelstora företag, ofta utanför storstadsområdena (som är den typ av företag som oftast ägnar sig åt s.k. naturguidning). Förslaget har därmed potential att på sikt leda till fler arbetstillfällen och en mer levande landsbygd.

Svenskt Friluftsliv ser nu fram emot att regeringen skall likställa friluftsorganisationer med idrottsorganisationer när det gäller undantaget i socialavgiftslagen (kap 2:19). Vi utvecklar våra ståndpunkt i bilagd promemoria.

För Svenskt Friluftsliv

Ulf Silvander
Generalsekreterare

Medlemsorganisationer