Svenskt Friluftslivs remissvar på – (SOU 2017:39) Ny dataskyddslag – kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

29 augusti, 2017

Svenskt Friluftsliv har den 22 augusti 2017 svarat på remissen om ”Ny dataskyddslag – kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning”, och anser att en stor brist i utredningen är att man inte verkar vara medveten om civilsamhällets problem med att hantera och implementera dataskyddsförordningen. I utredningen omnämns civilsamhället i kapitel 19:9 (Ideella organisationer som är verksamma inom dataskyddsområdet), men då endast som företrädare för enskild person. Ingenstans i det omfattande betänkandet diskuteras dataskyddsförordningens påverkan på civilsamhället.

Svenskt Friluftsliv lyfter speciellt i remissvaret att de sanktionsavgifter som föreslås för de som inte följer förordningen är stora. Dessa belopp är rimliga när det gäller stora företag och statliga myndigheter som kan anställa dataskyddsombud. Men för den ideella föreningen som arbetar med frivilliga krafter är förordningen ytterligare en pålaga som försvårar rekryteringen av ideella krafter.

Läs hela remissvaret här.

Medlemsorganisationer