Svenskt Friluftslivs yttrande över remiss av Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

20 april, 2015

Boverket fick i uppdrag av regeringen 2014 att ta fram ett förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, då regeringen bedömde att målet inte nås med beslutade styrmedel. I uppdraget ingick att analysera de viktigaste orsakerna till att miljökvalitetsmålet inte uppnås samt att identifiera prioriterade frågor för en strategi med etappmål, åtgärder och styrmedel. I uppdraget har även ingått att analysera hur grön teknik, miljöinnovationer och livscykelanalyser kan utvecklas och tillämpas för att bidra till miljökvalitetsmålen.

Läs hela yttrandet från Svenskt Friluftsliv över God bebyggd miljö .

Medlemsorganisationer