Underlag till regeringens forskningsproposition 2020

5 november, 2019

Underlag till regeringens forskningsproposition har idag skickats in till relevanta departement – där Svenskt Friluftsliv uppmanar: Stärk Forskningen om friluftsliv.

Svenskt Friluftsliv anser att en riktad satsning bör göras för att stärka forskningen om friluftsliv. Denna forskning är idag svag och splittrad men av stor strategisk betydelse för samhället.

Varför behövs forskningen om friluftsliv stärkas?

Friluftslivet har stor omfattning och strategisk betydelse för samhället. Flera undersökningar visar tydligt att friluftslivet har stor betydelse för människors välbefinnande och hälsa. Samtidigt visar andra beräkningar att samhällets kostnader för fysisk inaktivitet och övervikt hos den svenska befolkningen uppgår till ca. 6 miljarder kronor per år.

Uppskattningar visar därtill att friluftslivet omsätter ca. 100 miljarder kronor per år och ger 75 000 arbetstillfällen. Särskilt stor är betydelsen för sysselsättningen i glesbygd. Samhällets insatser för friluftslivet består bl.a. av inköp av mark, anläggningar för friluftsliv samt stöd till friluftsorganisationer. Medlemsorganisationerna inom Svenskt Friluftsliv har ca 1,6 miljoner medlemmar men ca. 90 % av den svenska befolkningen ägnar sig åt friluftsliv i olika former.

Trots friluftslivets stora strategiska betydelse för samhället samt för människors välbefinnande och hälsa är kunskaperna om friluftsliv mycket bristfällig och den forskning som bedrivs är svag och splittrad.

Friluftslivet förändras

Friluftslivets inriktning och olika verksamheter förändras och ser annorlunda ut idag jämfört med för 20 år sedan. Den snabba urbaniseringen gör att många människor idag inte längre får den naturliga kontakten med natur och landskap som tidigare generationer och därmed inte heller förståelsen för naturens värden. Många människor i tätortsnära miljöer samt nya svenskar upplever hinder och barriärer. Detta innebär att stora grupper har svårt att få tillgång till friluftslivet och de värden som det medför i form av t.ex. rekreation, återhämtning och social gemenskap.

Vi ser också att nya aktiviteter som t.ex. ”geo-caching” och ”mountain bike” ökar medan andra minskar i omfattning. Denna förändring av friluftslivet medför att även samhällsplaneringen på regional och lokal nivå måste anpassas till de nya förutsättningarna.

För att alla oavsett kön, ålder, inkomst och etnisk tillhörighet ska få tillgång till friluftsliv måste kunskaperna och forskningen om friluftslivet och dess olika utövare stärkas.

Läs hela Svenskt Friluftslivs underlag till regeringens forskningsproposition 2020 här.

Medlemsorganisationer