Fritidskortet

Nu tar vi första steget mot införandet av Fritidskortet 

Fritidskortet är regeringens stora satsning på barn och ungas fysiska och psykiska hälsa. Denna reform ska ge barn och unga ökad möjlighet till en meningsfull fritid genom idrott, kultur, friluftsliv och annat föreningsliv. 

Alla barn och unga mellan 8–16 år ska genom fritidskortet få utökade möjligheter att delta i fritidsaktiviteter. Extra fokus kommer vara på barn och unga i socioekonomiskt utsatta hushåll samt barn med funktionsvariationer. I april 2023 startade det förberedande arbetet med ambitionen är att lansera fritidskortet i början av 2025. 

Under 2024 beräknas 731 miljoner kronor avsättas för att införa reformen med fritidskort och från och med 2025 beräknas årligen 792 miljoner kronor avsättas för samma ändamål. 

Barn och unga i friluftslivet

Svenskt Friluftsliv har sedan starten ingått i regeringens utredning kring införandet av fritidskortet. Svenskt Friluftsliv har också tagit en aktiv del i att skapa bästa möjliga förutsättningar för friluftsorganisationer att erbjuda aktiviteter inom ramen för fritidskortet.
 

De organisationer som är medlemmar i Svenskt Friluftsliv samlar idag runt 300000 barn och unga i verksamheten. Med fritidskortet finns stora chanser att utöka det antalet till ännu fler främst dem som organiserat friluftsliv inte når idag. Det finns ett stort intresse från medlemsorganisationerna att locka fler barn till friluftslivet, men med utökad verksamhet och tillströmningen av nya deltagare, behöver organisationerna rusta upp. Det är främst inom tre identifierade områden som friluftsorganisationer behöver ekonomiskt stöd för i införandet; rekrytering och utbildning av fler ledare, etablering av målgruppsanpassad verksamhet i nya områden och utveckling av infrastruktur.  

Omställningsstöd under 2024 

Regeringen har nyligen fattat beslut att avsätta tio miljoner under 2024 i omställningsstöd till friluftsorganisationer. Av dessa kommer åtta miljoner att kunna sökas av Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer som inte får omställningsstöd från annat håll. Resterande medel kommer att användas för IT-stöd samt nationell samordning. Klicka här för att läsa mer om ansökan och fördelning av omställningsstödet.

Bakgrund kring regeringens uppdrag för fritidskortet 

I april 2023 gav regeringen E-hälsomyndigheten huvudansvaret att leda arbetet med att utreda samt förbereda ett införande av fritidskortet. I uppdraget har även Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Statens kulturråd fått i uppgift att säkerställa att de förutsättningar som krävs för att införa fritidskortet under 2025 finns på plats. För de inom civilsamhället som regeringen sett som representanter för utförarorganisationerna, alltså de som ska bistå med aktiviteter inom ramen för fritidskortet, har Svenskt Friluftsliv, Riksidrottsförbundet och Sveriges Kommuner och Regioner varit delaktiga utredningen.  

Vid framtagandet av förutsättningar för ett fritidskort ska utgångspunkten vara Sveriges folkhälsopolitiska mål om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Andra folkhälso-, ungdoms-, kultur-, frilufts- och funktionshinderspolitiska mål ska också beaktas, liksom barnets rättigheter.

Om Fritidskortet 

Fritidskortet ska innehålla ett värde som kan användas som betalning för barn och unga i åldrarna 8–16 år för fritidsaktiviteter inom till exempel idrottsrörelsen, friluftsorganisationer och andra organisationer inom civilsamhället och kulturområdet. 

Beloppets storlek kommer att ha en differentierad utformning för att särskilt stötta barn och unga i socioekonomiskt utsatta hushåll att ta del av fritidsaktiviteter. Barn och unga med funktionsnedsättning eller andra behov av särskilt stöd ska uppmärksammas så att fritidskortet kommer dem till godo i lika stor utsträckning som för andra barn och unga. 

För frågor: 

Övergripande frågor som rör fritidskortet och omställningsstödet 
Josefine Åhrman, Generalsekreterare

E-post: Josefine.ahrman@svensktfriluftsliv.se

Mobil: 073-667 78 87

 

 

Regeringens utredning och myndigheternas arbete 
Sanna Ameln, projektledare

E-post: sanna.ameln@svensktfriluftsliv.se

Mobil: 0706-46 26 56

 

 

Kommunikation och påverkansarbete 
Mathias Mellgren Helge 

E-post: Mathias.Mellgren@svensktfriluftsliv.se
Mobil: 070-602 08 19