Hållbarhet

Friluftsliv bidrar till en hållbar utveckling

Utövande av friluftsliv har många positiva effekter på individ och samhälle, samtidigt som det kan innebära påfrestningar av olika slag. Därför är det angeläget att Svenskt Friluftsliv och dess medlemsorganisationer bedriver verksamheter som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara.

 

Svenskt Friluftsliv ska arbeta för en hållbar utveckling av friluftslivet och
vårt gemensamma natur- och kulturlandskap. Allemansrätten är också en viktig del i hållbarhetsbegreppet. Att nyttja mark under devisen ”inte störa, inte förstöra” är en del i hållbar markanvändning och skapar förståelse för natur- och kulturlandskapet genom möjlighet till naturupplevelser.

Vägledande principer

Social hållbarhet – innebär att utveckla en verksamhet som värdesätter människors lika värde och sätter människans behov och välbefinnande i centrum.

 

Miljömässig hållbarhet – innebär att värna om miljö och hushålla med naturresurser så att nuvarande och kommande generationer kan tillgodose sina behov.

 

Ekonomisk hållbarhet – innebär att säkra verksamhetens långsiktiga ekonomiska stabilitet utan att det medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.

Såhär arbetar Svenskt Friluftsliv med hållbarhet

Social hållbarhet:

 • Värna och vårda allemansrätten, samt sprida kunskap om den med tillgänglig och inkluderande pedagogik
 • Stödja medlemsorganisationerna i sitt arbete att skapa en trygg verksamhet
 • Vara en god arbetsgivare, attraktiv arbetsplats med bra arbetsmiljö
 • Främja mångfald, rättvisa, jämlikhet, inkludering, trygghet, hälsa, välbefinnande och demokrati, samt motverka diskriminering inom friluftslivet såväl som inom medlemsorganisationerna.

 

Miljömässig hållbarhet:

 • Främja verksamhet som tar hänsyn till natur- och kulturlandskapets värden
 • Stödja medlemsorganisationerna i sitt arbete att öka medlemmarnas kunskap om naturen och miljön
 • Resor, transporter och konsumtion av materiel, tjänster, livsmedel mm sker med hänsyn till eventuell negativ miljöpåverkan
 • Verksamheten bedrivs energieffektivt och förnyelsebar energi används när så är möjligt och lämpligt.

 

Ekonomisk hållbarhet:

 • Fördela de statliga medlen till friluftslivet
 • Verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt som tillvaratar medlemmarnas intressen
 • Följa gällande redovisningsprinciper och visa god affärsetik
 • Motverka alla former av korruption
 • Kapitalplaceringar sker i linje med vår hållbarhetspolicy.

 

Mer om vår hållbarhetsarbete kan du läsa om i vår hållbarhetspolicy