Medlemskap

Om medlemskap i Svenskt Friluftsliv beslutar årsstämman som hålls under april månad.  Svenskt Friluftslivs styrelse bereder frågan för årsstämman.

I svenskt friluftslivs stadgar står att:

§ 3 Ändamål

Svenskt Friluftsliv har till ändamål:

 • Att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftsliv och rekreation i vid bemärkelse.
 • Att arbeta för en hållbar utveckling av friluftslivet och vårt gemensamma natur- och kulturlandskap.
 • Att bevaka och företräda friluftslivets intressen gentemot riksdag, regering, myndigheter och andra organisationer.
 • Att verka för friluftslivets status höjs i samhället.
 • Att vårda och värna allemansrätten. 

§ 4 Verksamhet

Svenskt Friluftsliv är en nationell paraplyorganisation för friluftsorganisationerna i Sverige.

Svenskt Friluftsliv:s verksamhet är att driva friluftspolitik i enlighet med ändamålet.

Detta innebär att:

 • utveckla samarbete och samverkan mellan medlemsorganisationerna
 • göra uppvaktningar och ta andra kontakter med regering, myndigheter och övriga organisationer
 • samarbeta med övriga paraplyorganisationer för friluftsliv inom Norden
 • fördela det statliga anslaget för friluftslivet i enlighet med lag och förordning

§ 6 Medlemskap

För medlemskap i Svenskt Friluftsliv krävs enligt stadgarna att:

 • Medlemskap beviljas av årsstämman.
 • Medlem som kan antas är rikstäckande främjandeorganisation eller annan organisation med friluftsliv som huvudsaklig verksamhet. Härvid jämställes även organisation som företräder sådana organisationer.
 • Medlemsorganisationerna skall verka i positiv anda för Svenskt Friluftsliv:s gemensamt beslutade syften och ändamål.

 

För att medlemskap skall beviljas förutsätts att organisationen är uppbyggd på demokratisk grund och i detta sammanhang är öppen för medlemsskap samt att organisationens ekonomi och bokföring enligt Svenskt Friluftsliv:s årsstämmas bedömning är tillfredsställande.

Enligt beslut på årsstämman (20130418) kommer styrelsen i Svenskt Friluftsliv då den bereder ansökningar från organisationer som söker medlemskap i Svenskt Friluftslivs att pröva organisationen mot Svenskt Friluftslivs stadgar och de av mötet beslutade.

Ansökningsblankett för medlemskap