Bidrag

Svenskt Friluftsliv fördelar statsbidrag till friluftslivets organisationer efter beslut i riksdagen. Beslutet fattades utifrån regeringens proposition ”Framtidens friluftsliv” (prop. 2009/10:238).

 

Mellan åren 2011 och 2015 delades 28 miljoner kronor ut årligen. 2016 höjdes anslaget till 48 miljoner kronor. Det beloppet har mellan åren 2017 – 2021 fördelats till ideella organisationer  som bedriver verksamhet för att främja långsiktigt hållbart friluftsliv. Från år 2022 har anslaget utökats med 50 miljoner kronor och är nu 98 miljoner kronor.

 

Bidrag får ges endast till en organisation som:

 • är en friluftsorganisation
 • är riksomfattande med ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län
 • bedriver en verksamhet som är av allmänt intresse för hela samhället och inte endast lokalt
 • har bedrivit verksamhet under minst tre år före ansökan om bidrag
 • är självständigt och demokratiskt uppbyggd
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • i fråga om medlemskap är öppen för alla människor.


För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen:

 • värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet
 • främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv
 • främjar ett tryggt och säkert friluftsliv
 • bidrar till utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv
 • eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.


Friluftsorganisationer kan ansöka om:

 • Organisationsbidrag
 • Verksamhetsbidrag


Sista ansökningsdatum är 30 september.

Förordningen om statsbidrag till friluftsorganisationer SFS 2010:2008

Söka andra medel

Det finns en rad andra bidrag, från andra instanser, som organisationer kan söka bidrag ifrån. Läs mer på söka andra medel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.