Allemansrätten

I Svenskt Friluftslivs uppdrag ligger att vi ska värna och vårda allemansrätten. Därför har vi i år gjort en informationssatsning med fyra filmer inom lika många områden som vi tycker behöver särskild uppmärksamhet;

• cykling och jordbruksmark
• tältning nära boningshus
• var man inte ska elda
• terrängkörningsfordon och natur

Detta är den första filmkampanjen i sitt slag av Svenskt Friluftsliv där filmmediet på ett lättsamt sätt upplyser om allemansrättens ”rättigheter och skyldigheter.” Förlagan är en kampanj som Norsk Friluftsliv gjorde under 2016. Skådespelare i våra fyra filmer är Anders ”Ankan” Johansson och Vega Rougén. Filmerna har finansierats av Naturvårdsverket.

Film ett – Cykling och jordbruksmark

Film två – Tältning när boningshus

Film tre – Var man inte ska elda

Film fyra – Terrängkörningsfordon och natur

ALLEMANSRÄTTEN

Allemansrätten har stöd i grundlagen, i 2 kapitlet 15 § regeringsformen, som säger att ”alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”.

Det innebär att allemansrätten är en frihet under ansvar. Allemansrätten innebär också en skyldighet att visa hänsyn: att inte skada omgivningen eller störa vare sig djur- eller växtliv, och inte andra personer som bor eller vistas där.

Vill du veta vilka lagar och förordningar som påverkar allemansrätten? Läs vidare här.

Är allemansrätten unik?
I Sverige liksom i Finland finns allemansrätten. Detta kan härledas till 600 år av gemensam historia som de bägge länderna har. I Norge är allemansrätten inskriven i ”Friluftsloven” (Friluftslagen) sedan 60 år. I Danmark finns inte allemansrätt men däremot olika former av tillgång till naturen och en mycket stark strandskyddslagstiftning. I Skottland har man sedan drygt tio år tillbaka en allemansrätt. I övriga världen finns olika former av tillträde till naturen. För en utförlig genomgång av dessa hänvisas till Ingemar Ahlströms bok ”Allt om Allemansrätten” (Ahlström, 2008).

Naturvårdsverket – Allemansrätten, det här gäller. Läs här

Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer informerar på olika sätt om allemansrätten

Medlemsorganisationer