Aktuellt

Remissvar: Nationell strategi för natur- och kulturvårdande skötsel av skogar, SKS 2020/3516

Den 9 maj 2023 svarade Svenskt Friluftsliv på remissen Nationell strategi för natur- och kulturvårdande skötsel av skogar, SKS 2020/3516.

Den 9 maj 2023 svarade Svenskt Friluftsliv på remissen Nationell strategi för natur- och kulturvårdande skötsel av skogar, SKS 2020/3516.

Läs remissen här. 

Remissvar: Nytt system för statsbidrag till studieförbundens verksamhet Dnr 22/00614

Den 27 mars 2023 svarade Svenskt Friluftsliv Folkbildningsrådet avseende remiss D22/00614 – Nytt system för statsbidrag till studieförbundens verksamhet.

Läs remissvaret här.

Synpunkter och förslag på Skånes läns kommande friluftsplan

Svenskt Friluftsliv har lämnat synpunkter och förslag på Skåne läns kommande friluftsplan. Läs Svenskt Friluftslivs synpunkter och förslag på arbetsdokumentet här.

 

 

Synpunkter och förslag på Stockholms läns kommande friluftsplan

Svenskt Friluftsliv har lämnat synpunkter och förslag på Stockholms läns kommande friluftsplan. Läs Svenskt Friluftsliv synpunkter och förslag på arbetsdokumentet här.

 

Remissyttrande: Målbild för god miljöhänsyn – markberedning (Skogsstyrelsen Dnr: 2022/2631)

Den 23 augusti 2022 lämnade Svenskt Friluftsliv ett remissyttrande till Skogsstyrelsen rörande förslag till faktablad Målbild för god miljöhänsyn – markberedning.

Samtliga punkter som redovisas under Målbild för god miljöhänsyn är i högsta grad motiverade. För Svenskt Friluftsliv är det av största intresse att följa på vilket sätt markberedning påverkar forn – och kulturlämningar, stigar, leder och vägar och skogar med betydelse för friluftsliv och rekreation.

Det är positivt att man i fotnoten hänvisar till de aktuella målbilderna. Det finns all anledning att i samband med redovisningen av Målbild för god miljöhänsyn – markberedning stärka upp kunskapen om innehållet i berörda målbilder. För att målbilden ska bli framgångsrik är det viktigt att anlitade entreprenörer har moderna markberedningsaggregat och dokumenterad kompetens. Historiskt sett finns många exempel på alldeles för kraftig markberedning på grund av omodern utrustning och kanske också på bristande kunskap.

Skrivningen under punkten Skogar med betydelse för friluftsliv och reaktion är enligt vår uppfattning för vagt skriven (Markberedningen anpassas med hänsyn till upplevelsevärdet. Vid markberedning i närskogar sker detta skonsamt). Det skulle vara av stort värde att mer tydligt redovisa vad detta innebär rent praktiskt. Val av markberedningsmetod andra tänkbara hänsynsåtgärder.

Skrivningen under ”Stigar, leder och vägar” här kanske det finns anledning att redovisa kopplingen till skogsvårdslagen. Att ingen markberedning sker inom 2–5 meter längs kulturhistoriska stigar, leder och vägar är bra. Svenskt Friluftsliv tycker dock att gränsen ska sättas till 5 meter i detta fall medan riktmärket för övriga stigar bör vara minst 2 meter. Bör förtydligas varifrån mätningen görs.

För att fånga upp viktiga rekreations och friluftsområden ser Svenskt Friluftsliv en stor fördel om man redan vid skogsbruksplanläggningen kunde tillskapa en egen klassning ”rekreation och friluftsliv” för att förvarna att speciella hänsyn kan bli aktuella vid markberedning och andra skogliga åtgärder.

Josefine Åhrman
Generalsekreterare Svenskt Friluftsliv

Läs remissvaret i PDF här.

Remissyttrande: Statsbidrag till kultur idrott och friluftsliv (Statskontoret 2021:10, dnr S2021/05409)

Regeringen beslutade ge Statskontoret i uppdrag att analysera hur relevanta befintliga statsbidrag inom kultur- och fritidsområdet på ett bättre sätt kan bidra till att skapa förutsättningar för en aktiv fritid för personer med funktionsvariation.

Läs Svenskt Friluftslivs remissvar här.

Skrivelse från Svenskt Friluftsliv avseende del i PEFC-standarden

Svenskt Friluftsliv lämnade idag synpunkter på den del i PEFC standarden som berör den sociala delen och friluftslivet.

PEFC är ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk. Svenskt Friluftsliv är medlem av PEFC sedan flera år och PEFC ser för närvarande över sin standard. Standarden är nu ute för konsultation och Svenskt Friluftslivs synpunkter på förslaget kan läsas här.