Remissyttrande: Målbild för god miljöhänsyn – markberedning (Skogsstyrelsen Dnr: 2022/2631)

29 augusti, 2022

Den 23 augusti 2022 lämnade Svenskt Friluftsliv ett remissyttrande till Skogsstyrelsen rörande förslag till faktablad Målbild för god miljöhänsyn -...

Remissyttrande: Statsbidrag till kultur idrott och friluftsliv (Statskontoret 2021:10, dnr S2021/05409)

10 december, 2021

Regeringen beslutade ge Statskontoret i uppdrag att analysera hur relevanta befintliga statsbidrag inom kultur- och fritidsområdet på ett bättre sätt kan bidra till att skapa...

Skrivelse från Svenskt Friluftsliv avseende del i PEFC-standarden

20 oktober, 2021

Svenskt Friluftsliv lämnade idag synpunkter på den del i PEFC standarden som berör den sociala delen och friluftslivet.

PEFC är ett system för certifiering av...

Skrivelse till finansmarknadsminister Åsa Lindhagen

26 maj, 2021

Med anledning av att Svenskt Friluftsliv hade ett digitalt möte med finansmarknadsminister Åsa Lindhagen den 21 maj 2021 - översändes underlag till statsrådet kring de...

Remissyttrande: Havet och människan (SOU 2020:83)

21 maj, 2021

Regeringen beslutade den 31 maj 2018 att ge tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (dir. 2018:44). Enligt direktivet skall Miljömålsberedningen föreslå en strategi för...

Remissyttrande: Ändringar i begränsningsförordningen avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (S2021/01524)

6 maj, 2021

Inledning
Socialdepartementet har inbjudit att lämna synpunkter på ”Ändringar i begränsningsförordningen avseende allmänna offentliga sammankomster och offentliga...

Remissvar: Hyggesfritt skogsbruk – Skogsstyrelsens definition (Dnr 2020/3733)

28 april, 2021

Inledning
Skogsstyrelsen har sänt ut en remis av en definition av hyggesfritt skogsbruk, då Skogsstyrelsen sedan 2005 haft ett uppdrag från regeringen att verka för att...

Remissyttrande: Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78)

27 april, 2021

Svenskt Friluftsliv lämnade ett remissvar till Miljödepartementet på remissen "Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd (SOU2020:78)"
den 27 april...

Remissyttrande: Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73)

26 april, 2021

Regeringen beslutade att tillsätta skogsutredningen i juli 2019 och utredningen lade fram sitt betänkande i november 2020. Utredningen är mycket omfattande och skriver i...

Remissvar: Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler (Fi2020/05159)

17 mars, 2021

Finansdepartementet har till ett antal remissinstanser skickat ut promemorian ”Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler”. I promemorian beskrivs...

Medlemsorganisationer