Aktuellt

Svenskt Friluftslivs återkoppling på uppföljning av friluftslivsmålen 2023

Svenskt Friluftsliv och flera medlemsorganisationer hos Svenskt Friluftsliv har bidragit med synpunkter och förslag till föreliggande remissvar, däribland Friluftsfrämjandet och STF.

Svenskt Friluftsliv och flera medlemsorganisationer hos Svenskt Friluftsliv har bidragit med synpunkter och förslag till föreliggande remissvar, däribland Friluftsfrämjandet och STF. 

Läs hela remissvaret här. 

Remissvar: Nationell strategi för natur- och kulturvårdande skötsel av skogar, SKS 2020/3516

Den 9 maj 2023 svarade Svenskt Friluftsliv på remissen Nationell strategi för natur- och kulturvårdande skötsel av skogar, SKS 2020/3516.

Den 9 maj 2023 svarade Svenskt Friluftsliv på remissen Nationell strategi för natur- och kulturvårdande skötsel av skogar, SKS 2020/3516.

Läs remissen här. 

Remissvar: Nytt system för statsbidrag till studieförbundens verksamhet Dnr 22/00614

Den 27 mars 2023 svarade Svenskt Friluftsliv Folkbildningsrådet avseende remiss D22/00614 – Nytt system för statsbidrag till studieförbundens verksamhet.

Läs remissvaret här.

Synpunkter och förslag på Skånes läns kommande friluftsplan

Svenskt Friluftsliv har lämnat synpunkter och förslag på Skåne läns kommande friluftsplan. Läs Svenskt Friluftslivs synpunkter och förslag på arbetsdokumentet här.

 

 

Synpunkter och förslag på Stockholms läns kommande friluftsplan

Svenskt Friluftsliv har lämnat synpunkter och förslag på Stockholms läns kommande friluftsplan. Läs Svenskt Friluftsliv synpunkter och förslag på arbetsdokumentet här.

 

Remissyttrande: Målbild för god miljöhänsyn – markberedning (Skogsstyrelsen Dnr: 2022/2631)

Den 23 augusti 2022 lämnade Svenskt Friluftsliv ett remissyttrande till Skogsstyrelsen rörande förslag till faktablad Målbild för god miljöhänsyn – markberedning.

Samtliga punkter som redovisas under Målbild för god miljöhänsyn är i högsta grad motiverade. För Svenskt Friluftsliv är det av största intresse att följa på vilket sätt markberedning påverkar forn – och kulturlämningar, stigar, leder och vägar och skogar med betydelse för friluftsliv och rekreation.

Det är positivt att man i fotnoten hänvisar till de aktuella målbilderna. Det finns all anledning att i samband med redovisningen av Målbild för god miljöhänsyn – markberedning stärka upp kunskapen om innehållet i berörda målbilder. För att målbilden ska bli framgångsrik är det viktigt att anlitade entreprenörer har moderna markberedningsaggregat och dokumenterad kompetens. Historiskt sett finns många exempel på alldeles för kraftig markberedning på grund av omodern utrustning och kanske också på bristande kunskap.

Skrivningen under punkten Skogar med betydelse för friluftsliv och reaktion är enligt vår uppfattning för vagt skriven (Markberedningen anpassas med hänsyn till upplevelsevärdet. Vid markberedning i närskogar sker detta skonsamt). Det skulle vara av stort värde att mer tydligt redovisa vad detta innebär rent praktiskt. Val av markberedningsmetod andra tänkbara hänsynsåtgärder.

Skrivningen under ”Stigar, leder och vägar” här kanske det finns anledning att redovisa kopplingen till skogsvårdslagen. Att ingen markberedning sker inom 2–5 meter längs kulturhistoriska stigar, leder och vägar är bra. Svenskt Friluftsliv tycker dock att gränsen ska sättas till 5 meter i detta fall medan riktmärket för övriga stigar bör vara minst 2 meter. Bör förtydligas varifrån mätningen görs.

För att fånga upp viktiga rekreations och friluftsområden ser Svenskt Friluftsliv en stor fördel om man redan vid skogsbruksplanläggningen kunde tillskapa en egen klassning ”rekreation och friluftsliv” för att förvarna att speciella hänsyn kan bli aktuella vid markberedning och andra skogliga åtgärder.

Josefine Åhrman
Generalsekreterare Svenskt Friluftsliv

Läs remissvaret i PDF här.