Redovisning av bidrag

Svenskt Friluftslivs Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2022 till Naturvårdsverket.

De organisationer som erhållit statsbidrag ska redovisa dessa året efter, genom att fyll i redovisningsblanketten nedan fullständigt.
Senaste datum att inkomma med redovisningen är 1 april.

Förordningen om statsbidrag till friluftsorganisationer SFS 2010:2008

Återbetalning och återkrav
Enligt gällande förordning SFS 2010:2008 (Förordningen om statsbidrag till friluftsorganisationer) är den som fått ett bidrag återbetalningsskyldig, om mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har getts felaktigt eller med för höga belopp, bidraget inte använts för det ändamål som det har getts för, mottagaren inte lämnar en fullgod redovisning, eller bidraget av något annat skäl har getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta.

Tips! Börja att fylla i nu, fortsätt senare
Formuläret sparar tidigare inmatad information i en sk cookie på din dator. Det innebär att du kan gå tillbaka till formuläret och fortsätta att fylla i det i framtiden. Detta förutsätter att:

 • webbplatser får spara en sk cookie på din dator.
 • du undviker att radera cookies och andra webbplats- och plugin-data i din webbläsare.

OBS! Om ni upplever problem att fylla i formuläret försök uppdatera er webbläsare. Vi rekommenderar senaste versionen av Chrome, Firefox, Edge eller Safari.

Redovisning av bidrag

 • Organisationens telefonnummer
 • Organisationens e-postadress
 • Ange en organisation per rad.
 • Ange kontaktperson som kan svara på ev. frågor från Svenskt Friluftsliv, t ex beviljade statsbidrag, finansiär mm.
 • Kontaktpersonens telefonnummer
 • Kontaktpersonens mobiltelefonnummer
 • Kontaktpersonens e-postadress
 • Ange belopp och organisationens namn på samma rad. Ny rad för nytt belopp/ny organisation.
 • Ange årsomsättning för den organisation denna redovisning gäller.
 • Enligt gällande förordning SFS 2010:2008 (Förordningen om statsbidrag till friluftsorganisationer) ska den som fått ett bidrag göra en ekonomisk redovisning av bidragsmedlen och redovisa vad bidraget har använts till. Om bidraget är ett verksamhetsbidrag, ska redovisningen också innehålla en redogörelse för hur det resultat som bidraget var avsett för har nåtts. Redovisningen ska i övrigt innehålla uppgifter som Svenskt Friluftsliv behöver för uppföljning. Observera att er ekonomiska redogörelse är uppställd så den går att jämföra med er budget (ansökan). Redovisningen och revisorns intyg ska lämnas till Svenskt Friluftsliv senast den 1 april året efter det år då bidraget betalades ut.
 • Signera redovisningen här

 • ÅÅÅÅ snedstreck MM snedstreck DD
 • Nollställ underskriften Underskriften är låst. Nollställ den för att underteckna igen
 • Om er organisation tecknas kollektivt (två i förening) signerar den andra personen här nedanför.
 • ÅÅÅÅ snedstreck MM snedstreck DD
 • Nollställ underskriften Underskriften är låst. Nollställ den för att underteckna igen
 • Godkända filtyper: pdf, jpg, png, gif, doc, docx, Max filstorlek: 256 MB.
  Till redovisningen ska det bifogas ett intyg från organisationens revisor. Av intyget ska det framgå att revisorn har granskat redovisningen. Intyget ska också innehålla revisorns redogörelse för de iakttagelser som revisorn har gjort. Om bidraget uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara en auktoriserad eller godkänd revisor. Observera att filnamnet endast får innehålla tecken från a till z. Ej mellanslag.

Medlemsorganisationer