Redovisning av bidrag

Svenskt Friluftslivs Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2023 till Naturvårdsverket.

De organisationer som erhållit statsbidrag ska redovisa dessa året efter det att verksamheten genomfördes. Länk kommer inom kort för återredovisning. 

Senaste datum att inkomma med redovisningen är 1 april.

Förordningen om statsbidrag till friluftsorganisationer SFS 2010:2008

Återbetalning och återkrav
Enligt gällande förordning SFS 2010:2008 (Förordningen om statsbidrag till friluftsorganisationer) är den som fått ett bidrag återbetalningsskyldig, om mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har getts felaktigt eller med för höga belopp, bidraget inte använts för det ändamål som det har getts för, mottagaren inte lämnar en fullgod redovisning, eller bidraget av något annat skäl har getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta.