Länkar

Här har vi samlat ett antal länkar som har relevans för friluftslivet.

 

Partsgemensamt forum (PGF)
I Partsgemensamt forum diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor sammankallar och administrerar forumet.

 

Naturvårdsverket
Regeringens centrala miljömyndighet. Arbetar för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Är även den centrala myndigheten som ansvarar för friluftsliv.

 

Frisk i naturen
En vidareutveckling av det nordiska projektet ”Friluftsliv og psykisk Helse”.

 

Allt om issäkerhet
Samlingssidan för issäkerhet är nu uppdaterad och lajv, så hänvisa gärna dit för information om issäkerhet nu inför vintern.

 

Centrum för naturvägledning
Utvecklar och informerar om naturvägledning

 

Friluftsliv i Förändring
Forskning om Friluftsliv.

 

Norsk Friluftsliv
Norges motsvarighet till Svenskt Friluftsliv.

 

Friluftsrådens landsförbund i Norge
Ett landsomfattande samarbetsorgan för de kommunala friluftsråden.

 

Friluftsrådet Danmark
Danmarks motsvarighet till Svenskt Friluftsliv.

 

Folkhälsomyndigheten
En statlig myndighet som har till huvuduppgift att förbättra folkhälsan.

 

Riksantikvarieämbetet
Statlig myndighet med ansvar för frågor som r
ör kulturmiljö och kulturarv. Erbjuder även information om sevärdheter samt andra publika tjänster.

 

MUCF
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. De ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. Har tagit fram skriften Vem gör vad? 20 myndigheters samverkan med det civila samhället.

 

Nordiska Ministerrådet
Stöder olika aktiviteter som syftar till att stimulera och fördjupa det nordiska samarbetet.

 

Strandskyddsdelegationen
En nationell arena för samverkan, erfarenhetsutbyte och dialog kring tillämpningen av strandskyddsreglerna. Deras interaktiv webbutbildning som ger en bra grundförståelse för strandskydd, finns här.

 

Skatteverket
Broschyr för ideella föreningar (SKV 324), som innehåller översiktlig information om skattereglerna för ideella föreningar.