Aktuellt

Friluftsdagen i Almedalen 27 juni

Almedalsveckan närmar sig och vi finns på plats tillsammans med flera av våra medlemsorganisationer för att stärka friluftslivets position i samhällsdebatten.

Almedalsveckan närmar sig och vi finns på plats tillsammans med flera av våra medlemsorganisationer för att stärka friluftslivets position i samhällsdebatten.

Friluftslivet bidrar till många viktiga samhällsvinster i form av ökad folkhälsa, ekonomi och miljöarbete. Det organiserade friluftslivet sänker trösklarna för människor att komma ut i naturen, bidrar till naturvård och får människor i rörelse genom sina aktiviteter.

Träffa oss på Hästgatan 13 i Visby för att diskutera mer.

För dig som inte kan vara på plats så kan du ta del av våra seminarier live på vår Youtube-kanal: (137) Svenskt Friluftsliv – YouTube

Vi arrangerar två egna seminarier under torsdagen den 27 juni:

Är fjällen för alla? Kl.09.00 – 09.45

Under pandemin ökade intresset för friluftsliv och fjällen stort. Trycket på vissa områden blev stort i form av slitage, störningar och nedskräpning. Hur skapar vi tillgängliga och hållbara miljöer i fjällen?

Josefine Åhrman, generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv

Lotta Finstorp, Landshövding Norrbottens län

Maria Ros Hjelm, generalsekreterare, STF

Elisabeth Thand Ringqvist (C)

Emma Ahlström Köster (M)

Moderator: Mathias Mellgren Helge

Friluftslivets värde för folkhälsan i Sverige kl.10.00-10.45

Trots att barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till ett aktivt och hälsosamt liv, når endast två av tio barn i Sverige upp till rekommendationen om fysisk aktivitet. Genom allemansrätten och Sveriges rika skog finns oändliga möjligheter till ett brett och aktivt friluftsliv.

Josefin Åhrman, generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv

Jakob Forssmed, Sveriges socialminister (KD)

Carolina Klüft, Verksamhetschef, Generation Pep

Sören Petersson, Affärsområdeschef, Holmen

Stefan Sjöstrand, vd, Skistar

Moderator: Mathias Mellgren Helge

Se hela vårt program på: Almedalsveckan 2024 – Svenskt Friluftsliv

The Friendly Forest – Skogens rekreationsvärde

Den internationella skogskongressen (IUFRO) arrangeras i Stockholm 23 - 29 juni. Svenskt Friluftsliv håller tillsammans med Mistra Sport & Outdoors ett lunchseminarium om skogens sociala värden; "The Friendly Forest 2050 - Towards a new emphasis on social values and recreational needs in forests for the common good".

Den internationella skogskongressen (IUFRO) arrangeras i Stockholm 23 – 29 juni.

Skogen har ett stort värde för rekreation och folkhälsa. Hur ser den perfekta skogen ut? Hur når vi dit? Vilka krav kommer det att ställas på skogsbruk och politik? Detta är frågor som vi kommer att diskutera på ett lunchseminarium under den internationella skogskonferensen IURFO.

Svenskt Friluftsliv håller tillsammans med Mistra Sport & Outdoors ett lunchseminarium om skogens sociala värden; “The Friendly Forest 2050 – Towards a new emphasis on social values and recreational needs in forests for the common good”.

Ta del av seminariet som kommer att sändas live 24 juni kl.13.00 – 14.00. Se seminariet här.

Vandrar på fjället möter renar

Tillgängligheten i fjällen får inte äventyras

Vi har nyligen lämnat vårt remissvar på renmarksutredningens delbetänkande. Svenskt Friluftsliv representerar cirka 2 miljoner medlemskap och fjällen är en viktig plats för friluftsliv.

Vi har nyligen lämnat vårt remissvar på renmarksutredningens delbetänkande. Svenskt Friluftsliv representerar cirka 2 miljoner medlemskap och fjällen är en viktig plats för friluftsliv. Vi anser att utredningens delbetänkande riskerar att minska tillgängligheten i fjällen och på sikt inskränka på allemansrätten. Mer fokus bör ligga på att skapa en plattform för samarbete och dialog mellan berörda intressenter och långsiktigt säkerställa tillgängligheten. 

Läs hela vårt remissvar här

Läs vårt pressmeddelande här: Tillgängligheten i fjällen får inte äventyras – Svenskt Friluftsliv

FSC kommer att stärka skogens sociala värden i Sverige

15 maj genomförde FSC Sverige sin föreningsstämma där Svenskt Friluftsliv är medlemmar och lagt en motion om att FSC har allt att vinna på att stärka den sociala pelaren. Motionen godkändes av en enig stämma.

Foto: Kolbjörn Örjavik FSC Sverige

15 maj genomförde FSC Sverige sin föreningsstämma där Svenskt Friluftsliv är medlemmar och lagt en motion om att FSC har allt att vinna på att stärka den sociala pelaren. Motionen godkändes av en enig stämma.

Motionen handlar om hur de sociala värdena av skog, främst för friluftsliv och rekreation, kan stärkas och värnas inom FSC i Sverige, till exempel föreslås en oberoende fältstudie i syfte att kartlägga hur de nämnda sociala värdena har utvecklats i skogen under nuvarande standard.

 

  • Det känns jättebra om vi kan lyfta fram sociala frågor med fokus på rekreation och friluftsliv. Kan FSC i högre utsträckning bidra till att invånare kan uppleva den livsglädje och det välbefinnande som kommer med rekreation i skogen, gör standarden mycket för att stärka folkhälsan och välmående i Sverige. säger Joacim Ingelsson som sitter i FSC Sveriges styrelse för Svenskt Friluftslivs räkning och som presenterade motionen på föreningsstämman.

 

 

  • Att FSC antog motionen är mycket glädjande. Det har gjorts ett intensivt arbete med att ta fram motionen i dessa viktiga frågor. Att motionen nu har antagits är glädjande och vi följer med spänning det fortsatta arbetet i FSC Sverige, säger Josefin Åhrman generalsekreterare Svenskt Friluftsliv

Om FSC

Forest Stewardship Council ska uppmuntra till ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Visionen är att Skogens verkliga värde erkänns och integreras fullt ut i samhällen världen över. FSC är den ledande drivkraften för ett förbättrat skogsbruk och en marknadsutveckling, som vänder trenden i världens skogar mot hållbart brukande, bevarande, och respekt för alla.

 

FSC Sverige ska öka kunskapen om FSC och övervaka användningen av FSC:s varumärken i Sverige. FSC Sverige förvaltar och utvecklar också FSC:s svenska skogsbruksstandard.

Svenskt Friluftslivs återkoppling på Förslag till nationalpark på norra Gotland

Svenskt Friluftsliv har getts möjligheten att komma med synpunkter till Naturvårdsverket inför bildandet av en ny nationalpark på norra Gotland.

Svenskt Friluftsliv har getts möjligheten att komma med synpunkter till Naturvårdsverket inför bildandet av en ny nationalpark på norra Gotland.

Vi ser positivt på förslaget till ny nationalpark vid Bäste träsk på norra Gotland. Det är viktigt att friluftslivets behov och förutsättningar lyfts fram vid etableringar av nya nationalparker eftersom dessa miljöer ofta blir populära. Vi ser att det organiserade friluftslivets behov och förutsättningar skulle kunna lyftas fram tydligare i förlaget. Friluftsorganisationer kan vara bra parter i dialogen kring utformning av fysiska miljöer för att de ska vara lämpliga för besök med större grupper, ta reda på områdets rekreativa värden, och så vidare.

Vi ser fram emot att följa det fortsatta arbetet med nationalparken.

 

Läs remissvaret här

Välbesökt seminarium i Riksdagen när Friluftsnätverket samlades

Tisdagen den 21 maj träffade våra medlemsorganisationer ledamöter i Riksdagens Friluftsnätverk för att diskutera skogens sociala värden och skogen som arena för friluftslivet.

Tisdagen den 21 maj träffade våra medlemsorganisationer ledamöter i Riksdagens Friluftsnätverk för att diskutera skogens sociala värden och skogen som arena för friluftslivet. Gästtalare var professor Peter Fredman som pratade om den senaste forskningen på området.

För friluftslivet är skogen en av de viktigaste arenorna och eftersom 70% av Sveriges yta är täckt av skog även den största. En arena som är öppen för alla året runt tack vare allemansrätten och som bidrar till många positiva effekter på den fysiska och psykiska hälsan.

Under seminariet belystes att intressena i och för skogen är många och att skogens värde är högt, inte bara för bevarande biologisk mångfald, komponent i den gröna omställningen, virke till möbler, massa till papper eller energikälla utan också en förutsättning för friluftslivet. Just därför behövs skogens sociala värden vara ett mål i skogspolitiken tillsammans med de befintliga målen för produktion och miljö.

Svenskt Friluftslivs återkoppling på förslag till nationell strategi för skyddad natur

Svenskt Friluftsliv har getts möjligheten att ge återkoppling till strategin Förslag till nationell strategi för skyddad natur. Arbetet är viktigt för klimatet och för en miljömässigt hållbar utveckling i samhället och i den svenska skogen.

Svenskt Friluftsliv har getts möjligheten att ge återkoppling till strategin Förslag till nationell strategi för skyddad natur. Arbetet är viktigt för klimatet och för en miljömässigt hållbar utveckling i samhället och i den svenska skogen.

Svenskt Friluftsliv värnar självfallet äganderätten till skog, men menar samtidigt att det finns mycket att göra för att öka kunskapen om, och implementering av metoder för, ett mer naturnära brukande av skog i Sverige.

Vi strävar efter att ett tredje mål införs i svensk skogspolitik, nämligen skogens värde för rekreation och friluftsliv eller ”skogens sociala värde”. Friluftslivet bidrar på ett mycket påtagligt sätt till att främja folkhälsa, välbefinnande och livskvalitet i befolkningen, men har även stora ekonomiska värden för samhället. En nationell studie visade nyligen (Svenskt Friluftsliv, 2024) att friluftslivet bidrar med 231 miljarder kr i ekonomiskt värde och över 170 000 arbetstillfällen årligen.

Svenskt Friluftsliv ser även positivt på strategins förslag om att särskilt arbeta för att skydda tätortsnära skog för att gynna friluftslivet. Tätortsnära natur och skog bör bevaras, förvaltas med stor hänsyn och utvecklas för att gynna friluftslivet eftersom en majoritet av allt friluftsliv, inklusive organiserat friluftsliv, sker i dessa skogliga miljöer.

Läs remissvaret här

Nationell projektledare

Är du en person som brinner för barn och ungas fritid och söker en roll där samverkan, kommunikation och en positiv inställning är viktigt? Då kanske det är dig vi letar efter!

Är du en person som brinner för barn och ungas fritid och söker en roll där samverkan, kommunikation och en positiv inställning är viktigt? Då kanske det är dig vi letar efter! Vi söker en stödjande, serviceinriktad och analytisk nationell projektledare som vill vara med i arbetet att förbereda friluftslivet för att ta emot fler barn och unga i verksamheterna via Regeringens satsning Fritidskortet.

Svenskt Friluftsliv verkar för att skapa de bästa förutsättningarna för friluftslivet i Sverige. Som en av Sveriges största folkrörelser är vi friluftslivets talesperson och företräder 28 ideella friluftsorganisationer, som tillsammans har närmare 1,9 miljoner medlemskap.

Under 2024 ska Svenskt Friluftsliv skapa förutsättningar för införandet av fritidskortet i det organiserade friluftslivet. Fritidskortet ska ge barn och unga i åldrarna 8–16 år ökad tillgång till friluftsliv och riktar sig särskilt till barn och unga i socioekonomiskt utsatta hushåll och barn och unga med funktionsnedsättning eller andra behov. Fritidskortet väntas införas under 2025.

Svenskt Friluftslivs roll är att fördela medel, stödja organisationerna i deras insatser, effektutvärdera och rapportera effekter av införandet.

Om rollen

Rollen som nationell projektledare innebär att du ska vara ett stöd för friluftsorganisationer i införandet av fritidskortet samt ansvara för nationell planering och samordning tillsammans med berörda myndigheter och andra organisationer inom civilsamhället.

Du ansvarar för att stödja och samordna friluftsorganisationerna i deras arbete med att inkludera barn och unga som står långt ifrån friluftslivet. Det handlar dels om att etablera uppsökande verksamhet, dels att rekrytera och utbilda ledare.

Du sätter mätbara mål och har en tydlig strategi och operativ plan för att stödja, bidra och följa införandet på nationell nivå i nära samarbete med friluftsorganisationerna.  

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba som projektledare inom inkludering- och mångfaldsfrågor samt mot barn och unga, meriterat om du har tidigare erfarenhet på nationell nivå. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och i nära samarbete med kollegor och medlemmar. Du har uppföljnings- och rapporteringserfarenhet och kännedom och erfarenhet av arbete i ideell organisation. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Vi värdesätter också att du har ett starkt driv, är lösningsorienterad och samarbetsinriktad.


För att lyckas i rollen krävs: 

  • Kännedom och erfarenhet av arbete i ideell organisation
  • Inkludering- och mångfaldsfrågor samt mot målgruppen barn och unga
  • Uppföljnings- och rapporteringserfarenhet
  • God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska
  • Erfarenhet av bred samverkan
  • Ett brett samhällsintresse
  • Relevant utbildning

Om arbetsplatsen

Svenskt Friluftsliv är en ideell organisation och vi bedriver verksamheten från vårt kansli som ligger i Johannesfred, Bromma. Vi tillämpar hybridarbete. Vi är ett tight team på sex personer, med stöttning från externa konsulter inom några specifika områden. Våra huvudsakliga arbetsområden är i nätverk med andra friluftsaktörer, i egna och andras projekt, vår verksamhetsplanering och interna styrning, kommunikation och påverkan samt inhämtning av fakta från forskning. Vi har också ett myndighetsuppdrag som innebär att fördela statliga medel till friluftsorganisationer.

Uppdraget startas snarast och intervjuer sker löpande.

Anställningsform: Projektanställning, heltid t.o.m. 2024-12-31

Sista ansökningsdag: 27 maj

Skicka din ansökan till
rekrytering@svensktfriluftsliv.se

Märk din ansökan med: nationell projektledare 2405

För mer information om tjänsten:

Josefine Åhrman, generalsekreterare

073-667 78 87

Josefine.ahrman@svensktfriluftsliv.se

Svenska Seglarförbundet ny medlem hos Svenskt Friluftsliv

Svenska Seglarförbundet har valts in som ny medlem i Svenskt Friluftsliv och därmed stärks organisationen med ytterligare 100 000 företrädda medlemskap.

Svenska Seglarförbundet har valts in som ny medlem i Svenskt Friluftsliv och därmed stärks organisationen med ytterligare 100 000 företrädda medlemskap.

– Svenska Seglarförbundet är en kraft som värnar om gemenskap varvat med naturupplevelser och oförglömliga actionfyllda äventyr, likaväl som en stilla båtfärd genom vackra landskap. Deras syfte är att främja intresse och verka för ökade kunskaper om segling i Sverige. Förbundet främjar fysisk aktivitet, de bedriver verksamhet för välbefinnande och rekreation i natur- och kulturlandskap och är beroende av att allemansrätten vårdas och värnas. Svenska Seglarförbundet är ett välkommet tillskott i vår gemenskap, säger Cecilia Magnusson, ordförande för Svenskt Friluftsliv.

Svenska Seglarförbundet är en ideell förening med ca 100 000 medlemmar fördelat på 325 föreningar och dels verkar inom idrottsrörelsen men som också bedriver en stor verksamhet för fritidsseglaren. Visionen är att göra segling tillgängligt för alla och de har ett livslångt perspektiv och bedriver en omfattande utbildningsverksamhet. Allemansrätten liksom hållbarhetsfrågor är viktiga och i förbundets seglarskola utbildas ca 12 000 barn, ungdomar och vuxna varje år.

– Det känns fantastiskt roligt och medlemskapet i Svenskt Friluftsliv ger oss en viktig plattform för att samverka och samarbeta med andra friluftsorganisationer kring seglingens del av friluftslivet. Det kan handla om att sänka trösklarna för alla att komma ut och uppleva skärgården eller att verka för en än mer hållbar fritidssegling där Allemansrätten är en förutsättning och ett stort ansvar. Det tar oss närmare mot vår vision att göra seglingen tillgänglig för alla, säger Marie Björling Duell, förbundsdirektör på Seglarförbundet. 

Cecilia Magnusson ny ordförande för Svenskt Friluftsliv

På Svenskt Friluftslivs årsstämma har Cecilia Magnusson valts till ordförande för organisationen och kommer att leda styrelsens arbete.

På Svenskt Friluftslivs årsstämma har Cecilia Magnusson valts till ordförande för organisationen och kommer att leda styrelsens arbete.

Under torsdagens genomförde Svenskt Friluftsliv sin årsstämma i samband med Friluftsforum – Mötesplatsen för det organiserade friluftslivet. Valberedningen konstaterade att det händer mycket just nu inom organisationen. Vi har ett kansli som växer med nya medarbetare och gör oss starkare som organisation samtidigt som vi är mitt uppe i att ta fram en ny strategi.

Cecilia är småländska född utanför Vetlanda och bor sedan många år i Göteborg. Hennes styrkor ligger i att utveckla organisationer och människor, hon har bland annat utbildat sig till coach som ett led i detta. Hon är väl förtrogen med både den politiska världens och civilsamhällets förutsättningar.

-“Som ordförande för Svenskt Friluftsliv vill jag använda min erfarenhet för att bidra till att ytterligare stärka svenskt friluftslivs roll som utgångspunkt och förmedlare av rätten till naturen och livet ute. Allemansrätten och civilförsvarsförmågorna är två frågor som jag tycker är viktiga för Svenskt Friluftsliv i formandet av vårt samhälle nu och framöver.” säger Cecilia Magnusson

Cecilia har lång erfarenhet av styrelsearbete i ledande funktioner i såväl kommersiella som ideella organisationer. Grunden till hennes intresse för ledarskap lades i scouterna som sedan tog sig uttryck i startande av en FN-förening under gymnasietiden. Detta ledde till ett långt och mångsidigt politiskt engagemang inom Moderaterna och mellan åren 1998 – 2018 satt hon i riksdagen där hon har erfarenheten från arbete i en mängd olika utskott. Idag har hon ett lokalt politiskt engagemang i Göteborg Stads kommunfullmäktige och är också vice ordförande i Göteborgs Hamn AB. Drivande för Cecilia är människors lika värde och möjligheter i livet. Vandring, skidåkning och kultur är de personliga favoritsysselsättningarna på fritiden.

 

  • Utifrån sin roll i fördelningskommittén är Cecilia redan ett känt namn i organisationen och med sin gedigna politiska bakgrund och sin styrelseerfarenhet så är vi övertygande om att hon kommer att bli en bra representant för Svenskt Friluftsliv och rätt person för att långsiktigt och framgångsrikt leda Svenskt Friluftsliv framåt, säger Anna Heimersson från Svenskt Friluftslivs valberedning.

Sten Frohm väljs in i styrelsen

Förutom Cecilia valdes Sten Frohm, generalsekreterare för Sportfiskarna in i styrelsen. Sten blir ett bra komplement till övriga ledamöter i nuvarande styrelsen. Sten har en bred erfarenhet från friluftslivet både kopplat till skogsfrågor och vattenfrågor. Han har också många års erfarenhet som chef och ledare. 

Styrelsen för Svenskt Friluftsliv består av:
Cecilia Magnusson, ordförande
Maria Norrfalk, fd landshövding
Malin Widell, Svenska orienteringsförbundet
Maria Ros-Hjelm, generalsekreterare Svenska Turistföreningen
Peter Fredman, Mittuniversitetet
Daniel Ligné, Jägarförbundet
Kristina Ljungros, Friluftsfrämjandet
Gustaf Åberg, Alumni Global