Aktuellt

Lyft din friluftsorganisation i välförtjänt rampljus!

Genom utmärkelsen ”Årets friluftslyft” vill Svenskt Friluftsliv sätta sina medlemsorganisationers fina initiativ i ett välförtjänt rampljus så fler kan inspireras och känna stolthet över vad organiserat friluftsliv i Sverige lyckas åstadkomma tillsammans.

Varje år finansierar Svenskt Friluftsliv innovativa friluftsaktiviteter som initieras av friluftsorganisationer, i syfte att sänka trösklar för att få fler människor i rörelse, öka kunskapen om allemansrätten och bidra till ett hållbart friluftsliv. Dessa initiativ lyfter friluftslivet i Sverige, både genom egennytta för deltagarna och mernytta för samhället.  

Genom utmärkelsen ”Årets friluftslyft” vill Svenskt Friluftsliv sätta sina medlemsorganisationers fina initiativ i ett välförtjänt rampljus så fler kan inspireras och känna stolthet över vad organiserat friluftsliv i Sverige lyckas åstadkomma tillsammans. 

Årets friluftslyft delas ut i tre olika kategorier: 

  • Hållbarhet 
  • Sänkta trösklar 
  • Allemansrätten 


Så passa på att nominera din friluftsorganisation.

Mer information och kriterier för nomineringen hittar du här!

Foto på Jessika Roswall. Josefin Åhrman och Elisabeth Rytterström

Nordisk friluftsstrategi och samarbete i fokus

Under onsdagen träffade Svenskt Friluftslivs generalsekreterare Josefine Åhrman och Elisabeth Rytterström EU-minister Jessica Roswall för att ge våra synpunkter inför framtagandet av en nordisk friluftsstrategi och diskutera fortsättningen framåt.

Under onsdagen träffade Svenskt Friluftslivs generalsekreterare Josefine Åhrman och Elisabeth Rytterström EU-minister Jessika Roswall för att ge våra synpunkter inför framtagandet av en nordisk friluftsstrategi och diskutera fortsättningen framåt.

Vi ser också att friluftslivet kan ha en viktig roll i krisberedskapen. Ett bra exempel på detta är Friluftsfrämjandets projekt Krisvis som finansierats av MSB som ger människor grundläggande kunskaper i friluftsliv, något som många gånger är samma som god krisberedskap. Krisvis – Friluftsfrämjandet (friluftsframjandet.se)

Svenskt Friluftsliv jobbar sedan många år för att stärka friluftslivet i Norden. Genom det nordiska friluftsnätverket NON (Network of Outdoor Organisations in the Nordic Countries) samarbetar vi med våra systerorganisationer och har sedan tidigare tagit fram en handlingsplan för arbetet.

Inom Nordiska rådet har man länge diskuterat att skapa en nordisk strategi och nu har utskottet för kunskap och kultur rekommenderat ministerrådet att ta fram en sådan.

Ett stort och viktigt steg för friluftslivet i Norden.

Projektet

Det tvååriga projektet finansierades av Nordiska ministerrådet och har genomfört fyra seminarier med det ideella friluftslivets organisationer i fyra nordiska länder. Rapporten föreslår en gemensam nordisk handlingsplan för att stärka friluftslivet i Norden, hela rapporten finns att läsa här.

Projektet har kommit fram till följande rekommendationer:

  • Stärka samarbetet mellan friluftsorganisationer i norden
  • Allemansrätten måste värnas
  • Främja friluftsliv I skolan I syfte att öka hälsa och inlärning
  • Förbättra användandet av nature I intregration
  • Ge gröna ytor högre status I stadsplaneringen

Allemansrättens dag

Igår träffade Svenskt Friluftsliv tillsammans med Friluftsfrämjandet H.K.H. Prins Daniel och Generation PEP för att diskutera allemansrättens dag.

Foto: Henrik Garlöv/Kungl.Hovstaterna

Igår träffade Svenskt Friluftsliv tillsammans med Friluftsfrämjandet H.K.H. Prins Daniel och Generation PEP för att diskutera allemansrättens dag.

 

Allemansrättens dag är en nationell kampanj som anordnas i samverkan mellan många aktörer inom friluftsliv som på olika sätt arbetar med att sprida kunskap och hjälper fler att komma utGenom dagen vill vi öka kunskapen om allemansrätten så fler ger sig ut i naturen för att njuta och att röra på sig. Allemansrättens dag instiftades 2022 av Svenskt Friluftsliv och Generation PEP och kampanjen drivs tillsammans med våra intiativtagande vänner på Svenska Turistföreningen, Sportfiskarna, Kanotförbundet, Orienteringsförbundet & Friluftsfrämjandet.

 

Tillsammans med H.K.H. Prins Daniel konstaterade vi att skolan har en central roll för att barn och unga ska få grundläggande kunskap om allemansrätten, att stimulera till naturkontakt och öka barn och ungas fysiska och psykiska välbefinnande.

Riksdagens friluftsnätverk återuppstår

Riksdagens friluftsnätverk har återuppstått efter att ha varit vilande sedan förra regeringsskiftet. Svenskt Friluftsliv driver nätverket tillsammans med Emma Ahlström Köster, riksdagsledamot från moderaterna och ledamot i kulturutskottet.

Riksdagens friluftsnätverk har återuppstått efter att ha varit vilande sedan förra regeringsskiftet.

Svenskt Friluftsliv driver nätverket tillsammans med Emma Ahlström Köster, riksdagsledamot från moderaterna och ledamot i kulturutskottet.

Nätverket är ett forum för representanter från friluftslivet och riksdagspolitiker med friluftsfrågor på sitt bord att mötas ett par gånger om året och diskutera aktuella friluftsfrågor.

Nätverket träffades sista dagen i januari för att prata om regeringens utredning kring fritidskortet. Trots att fritidskortet innebär många utmaningar är det en satsning som på sikt kan gynna både civilsamhället och befolkningen där strävan är att fler barn och unga får tillgång till en meningsfull fritid.

Medverkade gjorde flera av Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer, Riksidrottsförbundet och ledamöter från nästan alla partier.

Uppmaning till socialministern – likställighet inför socialavgiftslagen

Svenskt Friluftsliv är mån om att regeringen har en inkluderande syn på hälsofrämjande insatser och verksamheter. Därför skickade Svenskt Friluftsliv in en skrivelse till socialminister Jacob Forssmed 26 januari gällande likställighet inför socialavgiftslagen.

Svenskt Friluftsliv är mån om att regeringen har en inkluderande syn på hälsofrämjande insatser och verksamheter. Därför skickade Svenskt Friluftsliv in en skrivelse till socialminister Jacob Forssmed 26 januari gällande likställighet inför socialavgiftslagen.

 

Friluftslivet och dess ledare har en viktig funktion i folkhälsoarbetet och frågan om likställighet inför socialavgiftslagen har drivits av Svenskt Friluftsliv sedan 2005. Det har prövats rättsligt vid ett par tillfällen med varierande utgång – oftast till friluftsorganisationernas nackdel.

 

Genom en likställighet inför socialavgiftslagen för Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer utökar regeringen mångfalden i människors olika preferenser. På så sätt skapar regeringen även möjligheter att uppnå ökad hälsa i ledarledda aktiviteter samt bättre förutsättningar att attrahera fler ledare.

 

Det är därför av stor vikt för Svenskt Friluftsliv att friluftslivets ideella ledare tilldelas avgiftsfrihet.

Utskottsförslag för en Nordisk friluftsstrategi

Det nordiska friluftsnätverket NON har under många år arbetat för ett gemensamt nordiskt engagemang för friluftslivet. Det är därför extra glädjande att se att Utskottet för kunskap och kultur nu lägger fram ett utskottsförslag om en Nordisk strategi för friluftslivet.

Det nordiska friluftsnätverket NON har under många år arbetat för ett gemensamt nordiskt engagemang för friluftslivet. Det är därför extra glädjande att se att Utskottet för kunskap och kultur nu lägger fram ett utskottsförslag om en Nordisk strategi för friluftslivet.

Detta är andra gången som arbetet med en gemensam strategi föreslås till Nordiska rådet, senaste gången behandlades frågan i Köpenhamn 2019.

Under 2015 gav Nordiska ministerrådet NON i uppdrag att ta fram rekommendationer för hur vi kan upprätthålla och säkerställa en aktiv friluftslivsstil även i framtiden. Slutrapporten från projektet lyfte fram fem rekommendationer, rapporten hittar du här. 

Dessa rekommendationer ligger nu tillgrund för det förslag som antogs i Oslo under den nordiska sessionen i oktober 2023.  https://www.norden.org/sites/default/files/2023-10/A%201957_UKK_0.PDF

Vi hoppas att Nordiska ministerrådet ska bidra till att lyfta den gemensamma nordiska kulturtradition som friluftslivet representerar. Ett viktigt steg för friluftslivet i Norden.

Svenskt Friluftsliv vinner mark kring sociala avgifter

Sedan Svenskt Friluftsliv skickade in en dialogfråga till Skatteverket har myndigheten uppdaterat sina villkor på hemsidan och beviljar nu hela Friluftsfrämjandets verksamhet avgiftsfrihet till ideella ledare. Skatteverket konstaterar att det inte är klarlagt om samtliga medlemsorganisationer inom Svenskt Friluftsliv uppmuntrar till regelbunden fysisk aktivitet och bidrar till ökad hälsa på samma sätt som idrottsrörelsen och Friluftsfrämjandet ansetts göra.

Skatteverkets tillämpning av undantag av socialavgiftslagen för ideella ledare

Frågan om likställighet inför socialavgiftslagen har drivits av Svenskt Friluftsliv sedan 2005. Frågan har prövats rättsligt vid ett par tillfällen med varierande utgång – oftast till friluftsorganisationernas nackdel. Friluftsfrämjandet, Region Göteborg drev frågan till regeringsrätten 1996 och fick igenom ett undantag.

Svenskt Friluftsliv har skickat en dialogfråga till Skatteverket genom BDO Mälardalen. Skatteverket konstaterar att det inte är klarlagt om samtliga medlemsorganisationer inom Svenskt Friluftsliv uppmuntrar till regelbunden fysisk aktivitet och bidrar till ökad hälsa på samma sätt som idrottsrörelsen ansetts göra. Läs hela svaret från Skatteverket

I samband med att Svenskt Friluftsliv fick svaret från Skatteverket har myndigheten uppdaterat sina villkor på hemsidan och beviljar nu hela Friluftsfrämjandets verksamhet avgiftsfrihet till ideella ledare. En vinst för friluftslivet. Svenskt Friluftsliv kommer att fortsätta driva frågan i hopp om att fler medlemsorganisationer ska omfattas av avgiftsfrihet.

Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida

Svenskt Friluftsliv är mån om en inkluderande syn på fysisk aktivitet och ökad folkhälsa. Den samlade forskningen visar att friluftsliv som innebär regelbunden fysisk aktivitet och kontakt med naturen, leder till tydliga och kraftfulla effekter på den fysiska- och psykiska hälsan och bör därmed likställas i Skatteverkets bedömning.

Vill du fördjupa dig i lagstiftningen, kostnaderna och hur vi på Svenskt Friluftsliv agerat för att få en ändring till stånd – läs mer här.

Foto på malmön

Nybildad referensgrupp om landsbygdspolitiken

Landsbygdernas utveckling är viktig för Sveriges framgång. Därför har regeringen inlett ett arbete för att göra en samlad översyn av landsbygdspolitiken i Sverige. Översynen är en del av regeringens arbete för att hela Sverige ska fungera.

Landsbygdernas utveckling är viktig för Sveriges framgång. Därför har regeringen inlett ett arbete för att göra en samlad översyn av landsbygdspolitiken i Sverige. Översynen är en del av regeringens arbete för att hela Sverige ska fungera.

För att löpande ta in synpunkter och förankra arbetet har det bildats en referensgrupp som vi på Svenskt Friluftsliv deltar i.

Regeringen har valt att hålla referensgruppen förhållandevis liten och i huvudsak bjuda in organisationer som har andra organisationer som medlemmar, eller som på annat sätt har en central position i sin sektor.

Referensgruppen kommer att mötas cirka tre till fyra gånger per år. Första referensgruppsmötet genomfördes 6 december 2023.

Nyhetsbrev nr 6 – 2023

Vilken friluftsår vi haft! Ett fullspäckat år med många träffar, event och spännande dagar. Detta blir årets sista nyhetsbrev och vi berättar om vår kommande medlemskonferens, nya medarbetare på Svenskt Friluftsliv kansli och tankesmedjan. Trevlig läsning.

Vilken friluftsår vi haft!

Ett fullspäckat år med många träffar, event och spännande dagar. Detta blir årets sista nyhetsbrev och vi berättar om vår kommande medlemskonferens, nya medarbetare på Svenskt Friluftsliv kansli och tankesmedjan. 

Trevlig läsning.

Läs nyhetsbrev nr – 2023 här. 

Foto på Josefin Åhrman

Krönika – Låt 2024 bli en explosion för friluftslivet

2023 har prövat oss på flera sätt, i världen men också här i Sverige. Inte minst har nyhetsflödet fyllts med rapportering om nya skjutningar och explosioner runtom i vårt land, något som får mig att reflektera över vilken värld vi skapar för våra barn.

Snön faller utanför fönstret och känslan av jul infinner sig – snart går vi mot årets slut. 2023 har prövat oss på flera sätt, i världen men också här i Sverige. Inte minst har nyhetsflödet fyllts med rapportering om nya skjutningar och explosioner runtom i vårt land, något som får mig att reflektera över vilken värld vi skapar för våra barn.

Den första oktober utlöstes en kraftig sprängladdning i Fullerö, Storvreta utanför Uppsala – min uppväxtort. En ung kvinna dödades och det inträffade lämnade många människor i stor sorg och förtvivlan – även mig; dådet skedde nära kvarteren där jag som knatting sprang runt och utforskade alla skogar och platser, trygg och nyfiken på livet.

Det får mig att tänka på vad mina barn får uppleva. De som är unga på 2020-talet möter en helt annan verklighet än många av er som läser den här texten gjorde; en verklighet med krissamtal på skolan, tomma stolar i klassrummen och kompisar som plötsligt försvinner från fritidsaktiviteten.

Men vanmakten inför våldet får inte medföra att vi ger upp. Tvärtom behövs vi inom friluftslivet nu mer än någonsin! Våra organisationer kraftsamlar och möjliggör en fristad för barn och unga, en fristad som präglas av helt annat innehåll än gatans våld och död. En plats och en sysselsättning som ger barn och unga hopp, glädje och värme, sammanhang och lärdomar för livet. Friluftslivets primära roll är inte att förebygga våld men faktum är att friluftslivet bidrar till just det, genom att bygga unga människors värderingar och framtidstro.

Tyvärr är det många barn och unga som av olika skäl står långt ifrån friluftslivet, men genom regeringens satsning på fritidskortet ser vi en stor chans att kunna skapa möjlighet för fler att delta i ledarledda aktiviteter, inom olika typer av föreningsliv. Hur framgångsrikt detta blir hänger samman med vilka förutsättningar vi får från regeringen att rusta föreningslivet för att ta emot nya deltagare. Vi måste fortsätta utveckla verksamheterna genom fler uppsökande insatser, attrahera ideella ledare och undanröja andra hinder som gör att vissa unga inte får möjlighet att delta i ledarledda fritidsaktiviteter.

Mina barns generation – och de kommande – behöver känna den gemenskap och de många goda krafter som jag omgavs av som ung i Storvreta. Här har vi alla trygga vuxna ett stort ansvar. Så oavsett om du utövar friluftsliv som yrke eller på din fritid – låt oss gemensamt arbeta för att alla ska med, för att vår svenska friluftskultur med de oändliga möjligheter vår natur erbjuder, blir en motpol till våld, död och rädsla. Hårdare tag från myndigheterna i all ära, men förebyggande på riktigt är när ungdomar erbjuds en helt annan typ av gemenskap än kriminella gäng. Målbilden är att framtidens unga ska känna delaktighet, bli sedda och få vara en del i ett sammanhang. Här kan vi inom friluftslivet göra skillnad.

Nu går vi mot årets slut och det är med stor stolthet och glädje som jag tittar tillbaka mot friluftsåret 2023. Trots samhällets utmaningar har friluftsorganisationerna arbetat intensivt för att skapa meningsfulla aktiviteter för alla. Jag ser med stor nyfikenhet fram emot vad 2024 har att erbjuda.

Men först önskar jag dig en god jul och ett gott nytt friluftsår!