Friluftsstatistik – regionala friluftsarbetet

Länens arbete med friluftsliv 2021 (andel):​

No Data Found

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet (2022) Redovisning av länsstyrelsernas regeringsuppdrag 8 om friluftsliv 2021

Länens arbete med friluftsliv 2021 (andel):​

No Data Found

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet (2022) Redovisning av länsstyrelsernas regeringsuppdrag 8 om friluftsliv 2021

Hur har länets interna samordning med närliggande områden fungerat 2021 (andel):​

No Data Found

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet (2022) Redovisning av länsstyrelsernas regeringsuppdrag 8 om friluftsliv 2021

Länens insatser för genomslag i samhällsplaneringen 2021 (antal):

No Data Found

Grön stapel anger både länens genomförda insatser och pågående insatser. Antalet i stapeln överträffar därmed antalet län i Sverige

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet (2022) Redovisning av länsstyrelsernas regeringsuppdrag 8 om friluftsliv 2021

”Allemansrätten i dess nuvarande form bör stärkas och nya inskränkningar undvikas”. I vilken grad håller du med? Genomsnitt för kommunernas svar (länstabellerna)​

No Data Found

Källa: Friluftsfrämjandet (2023) Så kan kommunen stärka folkhälsa genom friluftsliv. Baserat på Naturvårdsverkets enkät Sveriges friluftskommun 2022.

”Skolan ska ha goda möjligheter att ge varje barn tillgång till och kännedom om allemansrätten. Idag finns det stora brister”. I vilken grad håller du med? Genomsnitt för kommunernas svar (länstabellerna)​

No Data Found

Källa: Friluftsfrämjandet (2023) Så kan kommunen stärka folkhälsa genom friluftsliv. Baserat på Naturvårdsverkets enkät Sveriges friluftskommun 2022.