Stadgar

fastställda genom beslut på årsstämma 2019-04-11.

Ladda ner Svenskt Friluftslivs stadgar som pdf.

§ 1 Namn, beslutande organ

Svenskt Friluftsliv är en partipolitiskt- och religiöst obunden ideell organisation för friluftsorganisationerna i Sverige.

Svenskt Friluftsliv:s högsta beslutande organ är årsstämman. Mellan årsstämmorna har styrelsen ansvaret för organisationens verksamhet.

 

§ 2 Säte

Svenskt Friluftsliv har sitt säte i Stockholm.

 

§ 3 Ändamål

Svenskt Friluftsliv har till ändamål:

Att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftsliv och rekreation i vid bemärkelse.

Att arbeta för en hållbar utveckling av friluftslivet och vårt gemensamma natur- och kulturlandskap.

Att bevaka och företräda friluftslivets intressen gentemot riksdag, regering, myndigheter och andra organisationer.

Att verka för friluftslivets status höjs i samhället.

Att vårda och värna allemansrätten.

 

§ 4 Verksamhet

Svenskt Friluftsliv är en nationell paraplyorganisation för friluftsorganisationerna i Sverige.

Svenskt Friluftsliv:s syfte är att driva friluftspolitik i enlighet med ändamålet genom att;

 • Utveckla samarbete och samverkan mellan medlemsorganisationerna.
 • Göra uppvaktningar och ta andra kontakter med regering, myndigheter och övriga organisationer.
 • Samarbeta med övriga paraplyorganisationer för friluftsliv inom Norden.
 • Fördela det statliga anslaget för friluftslivet i enlighet med lag och förordning.

 

§ 5 Ekonomisk ansvarsfrihet

För sina förpliktelser ansvarar Svenskt Friluftsliv endast med sina tillgångar.

 

§ 6 Medlem

Medlemskap beviljas efter ansökan av årsstämman. Medlem som kan antas är rikstäckande främjandeorganisation eller annan organisation med friluftsliv som huvudsaklig verksamhet.

Härvid jämställes även organisation som företräder sådana organisationer. Medlemsorganisationerna ska verka i positiv anda för Svenskt Friluftsliv:s gemensamt beslutade syften och ändamål.

För att medlemskap ska beviljas förutsätts att organisationen är uppbyggd på demokratisk grund samt att organisationens ekonomi och bokföring enligt Svenskt Friluftslivs årsstämmas bedömning är tillfredsställande.

 

§ 7 Årsstämma

Svenskt Friluftsliv:s högsta beslutande organ är årsstämman. Den består av ombud utsedda av medlemsorganisationerna enligt bestämmelserna i § 11.

Ordinarie årsstämma hålls varje år senast under april månad.

Styrelsen fastställer tid och plats för ordinarie årsstämma. Kallelse ska skriftligen tillställas medlemsorganisationerna senast sex veckor före densamma.

Årsstämmans dagordning, förslag från styrelsen, valberedningens förslag, beredningskommitténs förslag samt styrelsens yttranden över inkomna motioner ska sändas till medlemsorganisationerna senast två veckor före stämman.

På stämma har styrelsens ledamöter, generalsekreteraren, samt revisorerna yttrande och förslagsrätt.

 

§ 8 Årsstämmodagordning

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

 1. Öppnande av årsstämman.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Frågan om godkännande av kallelse och fastställande av dagordning.
 4. Val av stämmoordförande samt stämmosekreterare.
 5. Val av två justerare som jämte ordförande justera stämmoprotokollet.
 6. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse med resultat och balansräkning.
 7. Revisorernas berättelse för samma tid.
 8. Fastställande av resultat och balansräkning.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av arvoden.
 11. I förekommande fall, val av ordförande på två år.
 12. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för innevarande år.
 13. Val av styrelseledamöter på två år.
 14. Val av två revisorer och en personlig suppleant för en tid av ett år (hänvisning § 27).
 15. Val av tre ledamöter att utgöra valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses som sammankallande.
 16. Val av två personer, varav en ska utses som sammankallande till beredningskommittén som har i uppdrag att till kommande stämma bereda valet av valberedning.
 17. Beslut om av styrelsen väckta ärenden samt ansökningar om medlemskap.
 18. Motioner jämte styrelsens yttrande över dem.
 19. Behandling av innevarande års verksamhetsplan.
 20. Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
 21. Fastställande av medlemsavgifter för det nästkommande verksamhetsåret.
 22. Behandling av ekonomisk ram för kommande verksamhetsår.
 23. Avslutande av årsstämman.

 

§ 9 Röstförfarande

Varje ombud har en röst.

Omröstning sker öppet. Vid val sker dock sluten omröstning om något ombud begär det.

Vid lika röstetal har den tjänstgörande mötesordföranden utslagsröst om denne är röstberättigad. Vid val eller om mötesordföranden inte är röstberättigad avgör lotten. Sakfrågor avgörs med enkel majoritet, kvalificerad majoritet tillämpas där stadgan så kräver och personval avgörs med relativ majoritet.

 

§ 10 Årsstämmans beslutsmässighet

Årsstämman är beslutsmässig om minst hälften av medlemsorganisationernas ombud är närvarande efter kallelse i stadgeenlig ordning.

 

§ 11 Stämmoombud till årsstämma

Varje medlemsorganisation äger rätt att utse ett ombud. Därutöver äger medlemsorganisation rätt att utse ytterligare ett ombud för medlemsantal mellan 50 001 och 100 000 samt ett tredje ombud om medlemsantalet uppgår till över 100 001 medlemmar. Ombudsnamn ska anmälas till Svenskt Friluftsliv senast en vecka innan årsstämma eller skriftligen verifieras i samband med upprättande av röstlängden. Fullmaktsröstning är tillåten med högst en fullmakt per ombud. Fullmakt kan endast ges till delegat inom samma medlemsorganisation.

 

§ 12 Motioner

Motion till ordinarie årsstämma kan väckas av medlemsorganisation. Motion ska senast den 15 januari överlämnas till Svenskt Friluftsliv.

 

§ 13 Extra årsstämma

Extra årsstämma hålls om styrelsen anser det nödvändigt, minst en tredjedel av medlemsorganisationerna skriftligen med angivande av ärende begär det hos styrelsen, eller om revisorerna så påkallar.

Extra årsstämma kan endast behandla ärenden som angivits i kallelsen. Styrelsen ska senast en månad efter att sådan begäran kommit den tillhanda kalla till extra årsstämma.

För kallelse till extra årsstämman gäller vad som följer av § 7.

 

§ 14 Valberedningens sammansättning och åligganden

Årsstämman utser en beredningskommitté som har i uppdrag att, på förslag från generalsekreteraren, bereda val av valberedning. Beredningskommittén ska presentera sitt förslag till valberedning tillsammans med kallelsen till årsstämman. Årsstämman utser valberedning för tiden fram till och med nästa ordinarie årsstämma.

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande. Valberedningens uppgift är att bereda val av Svenskt Friluftslivs styrelse samt revisorer och revisorssuppleant. Valberedningen sammanträder på kallelse av sammankallande eller när någon ledamot så begär. Valberedningen arbetar utifrån en av årsstämman fastställd instruktion.

Valberedningens förslag offentliggörs för medlemmarna senast två veckor före årsstämman.

  

§ 15 Räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

 

§ 16 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordförande i förening med av styrelsen utsedd ledamot eller på annat sätt som styrelsen beslutar.

 

§ 17 Styrelsens sammansättning

Styrelsen svarar för Svenskt Friluftsliv:s organisation och förvaltning av dess angelägenheter.

Styrelsen består av ordförande samt 6 till 8 ledamöter.

 Ordföranden utses för en tid av två år. Övriga ledamöter utses för samma tid med halva antalet årligen. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång ska i förekommande fall fyllnadsval för återstående tid ske vid nästföljande ordinarie årsstämma.

Avgår två eller flera av årsstämman valda ledamöter och det är mer än 6 månader kvar av mandatperioden ska extra årsstämma inkallas för fyllnadsval.

Styrelsen kan bland ledamöterna välja ett arbetsutskott (AU) bestående av ordföranden och ytterligare två ledamöter. Det åligger i sådana fall AU att fatta beslut i och bereda de ärenden som styrelsen hänskjutit till AU. Samtliga ledamöter i AU ska närvara för beslutsmässighet.

 

§ 18 Styrelsens åligganden

Styrelsen ska inom ramen för stadgarna svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt:

Att tillse att gällande lagar och förordningar efterföljes.

Att verkställa av årsmötet fattade beslut.

Att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.

Att ansvara för och förvalta föreningens medel.

Att ansvara för anställd personal.

Att tillställa revisorerna de handlingar som följer av § 27 och förbereda årsstämma.

 

§ 19 Adjungering

Styrelsen äger rätt att till sig adjungera personer, tillfälligt eller ständigt, den anser nödvändig för verksamhetens genomförande. Adjungerad person äger närvaro och yttranderätt.

 

§ 20 Arbetsgrupper

I specifika frågor kan styrelsen utse, inom eller utom sig, de arbetsgrupper den anser nödvändiga för verksamhetens genomförande.

 

§ 21 Kallelse och beslutsmässighet

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter så begär.

Styrelsen är beslutsmässig då kallelse tillställts samtliga ledamöter senast två veckor före mötet och mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid minsta antal för beslutsmässighet ska samtliga vara eniga om besluten. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordförande. Omröstning inom styrelsen sker öppet, dock ska vid val eller tillsättande av befattning omröstning verkställas med slutna sedlar, om någon ledamot så begär. Röstning får inte ske genom ombud/fullmakt.

 

§ 22 Konstituering

Styrelsen utser vid behov inom sig vice ordförande och de övriga befattningar som krävs.

 

§ 23 Personal

Styrelsen anställer generalsekreterare. För verksamheten i övrigt nödvändig personal anställs av generalsekreteraren i enlighet med av styrelsen givna instruktioner.

 

§ 24 Budget

Styrelsen upprättar och fastställer Svenskt Friluftsliv:s budget, inom av årsstämman angiven ram.

 

§ 25 Protokoll

Över styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Detta skall justeras av mötesordförande och av en vid styrelsesammanträde särskild utsedd protokolljusterare. Ledamot äger rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.

Protokollet skall tillställas samtliga styrelseledamöter och revisorer. I övrigt beslutar styrelsen vilken eller vilka delar av styrelseprotokollen som skall vidarebefordras till annan.

 

§ 26 Medlemsavgift

Varje medlemsorganisation erlägger en medlemsavgift. Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsstämman.

 

§ 27 Revision

Svenskt Friluftsliv:s räkenskaper och förvaltning skall granskas av revisorer som väljs på årsstämman. Två revisorer skall väljas varav minst en skall vara auktoriserad eller godkänd revisor. För den icke auktoriserade/godkända revisorn skall suppleant väljas.  Mandatperioden för revisorerna och personlig suppleant är ett år. Vid val av revisorer och personlig revisorssuppleant får styrelsens ledamöter icke delta.

Revisorerna ska fortlöpande under året ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper och annat underlag för revision skall vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före årsstämman.

 

§ 28 Stadgeändring

Om ändring av dessa stadgar beslutar årsstämman. För ändring krävs att beslutet är enhälligt på en ordinarie stämma eller biträds av 2/3 av de röstande på två på varandra följande årsstämmor med minst en månads mellanrum, varav den ena skall vara ordinarie årsstämma.

 

§ 29 Stadgetolkning

Beträffande tolkningen av dessa stagar samt i dessa oreglerade organisatoriska frågor beslutar styrelsen.

Medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att i sådana frågor icke väcka talan vid allmän domstol.

 

§ 30 Utträde

Medlemsorganisation som vill utträda ska lämna en skriftlig anmälan till styrelsen. Medlemskapet upphör vid verksamhetsårets slut i det fall anmälan kommit till styrelsen till handa senast sex månader före verksamhetsårets slut. Eventuellt inbetald medlemsavgift återbetalas ej.

 

§ 31 Uteslutning

Medlemsorganisation kan efter framställan från styrelsen av årsstämman förklaras utesluten ur Svenskt Friluftsliv om medlemmen handlar i strid mot grundläggande bestämmelser i Svenskt Friluftsliv:s stadgar eller på annat sätt allvarligt skadat Svenskt Friluftsliv.

Styrelsen skall bereda den aktuella medlemsorganisationen tillfälle att yttra sig i fråga om begärd uteslutning. Eventuellt inbetald medlemsavgift återbetalas ej.

 

§ 32 Upplösning

För att beslut om Svenskt Friluftsliv:s upplösning ska vara giltigt ska det ha fattats av två på varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum varav den ena ska vara ordinarie årsstämma. Vid båda tillfällena ska beslutet biträdas av minst 3/4 av de röstande.

Vid upplösning äger medlemsorganisationer icke rätt att erhålla någon del av föreningens tillgångar. Upplöses Svenskt Friluftsliv ska dess behållna egna tillgångar, enligt beslut av den årsstämma där frågan om upplösning avgörs, användas för något ändamål som närmast beräknas kunna tillgodose Svenskt Friluftsliv:s ändamål och syften.

Ikraftträdande m.m.

Dessa stadgar träder ikraft 2017-04-25

Samma dag upphör tidigare antagna stadgar att gälla.