Svenskt Friluftslivs återkoppling på förslag till nationell strategi för skyddad natur

Ärendenummer NV- 0627422

Tack för möjligheten att ge återkoppling på detta viktiga arbete för klimatet och

för en miljömässigt hållbar utveckling i samhället och i den svenska skogen.

Våra inspel: 
Inspel om äganderätten och brukanderätten

Inspel om de två målen i svensk skogspolitik – ett tredje mål

Inspel om tätortsnära och vardagsnära natur

Läs remissvaret här