Aktuellt

Pojke som sitter på en brygga och fiskar

Nationellt hälsoprogram för barn och unga ska ge bättre och mer jämlik hälsa

Regeringen har nyligen beslutat att ta fram ett nationellt hälsoprogram för barn och unga i syfte att främja en bättre och mer jämlik hälsoutveckling i samhället. I förslaget pekas friluftslivet ut som en viktig aktör i arbetet.

Regeringen har nyligen beslutat att ta fram ett nationellt hälsoprogram för barn och unga i syfte att främja en bättre och mer jämlik hälsoutveckling i samhället. I förslaget pekas friluftslivet ut som en viktig aktör i arbetet. Nationellt hälsoprogram för barn och unga ska ge bättre och mer jämlik hälsa – Regeringen.se

  • Vi är glada över att regeringen har identifierat att det organiserade friluftslivet kan bidra till arbetet för en mer jämlik hälsoutveckling hos barn och unga och mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård i Sverige, säger generalsekreterareJosefine Åhrman, för det är verkligen sant! Det organiserade friluftslivet har unika möjligheter att kroka arm med hälso- och sjukvården för att främja rörelse, naturkontakt, inlärning, livsstil och utveckling hos barn och ungdomar genom att vara en erfaren och kompetent utförare av aktiviteter och utbildning med fokus på friluftsliv. På så sätt främjas en jämlik hälsa i den utpekade gruppen. Samverkan mellan hälso- och sjukvården och civilsamhället är nyckeln för att lyckas uppnå en sådan utveckling – det har man tidigare sett i liknande satsningar såsom fysisk aktivitet på recept till vuxna.


Forskning visar också att friluftsbaserade insatser kan främja hälsa och utveckling hos barn och unga, såväl inom skolans som friluftsorganisationers verksamhet.

Läs rapporten om friluftsliv och folkhälsa här.

Socialministern på besök

Socialministern Jakob Forssmed besökte den 9 maj Svenskt Friluftsliv. Vi fick givande och bra samtal.

Socialministern Jakob Forssmed besökte den 9 maj Svenskt Friluftsliv.
Vi samtalade bland annat om;

Vikten av ideella ledare och vilka förutsättningar som krävs för att få fler engagerade ledare in i friluftslivet.

Fritidskortet och dess möjligheter men också vilka utmaningar som kommer med det bland annat avsaknaden av väsentlig infrastruktur.

Sist men absolut inte minst samtalade vi om friluftsanslaget. Trots att de organiserade friluftslivet har ca 1,8 miljoner medlemskap, hälften så stora som idrottsrörelsen med sina ca 3,3 miljoner medlemskap. Så får friluftslivet knappt 5% motsvarande idrottsrörelsens statliga stöd.

Öppet seminarium i riksdagen – Uppföljning av delar av den svenska friluftspolitiken

Idag genomfördes ett öppet seminarium i riksdagens andrakammarsal kring rapporten ”Uppföljning av delar av den svenska friluftspolitiken”.

Den 1 december 2020 beslutade kulturutskottet att inleda en uppföljning på området friluftsliv. Utgångspunkten för arbetet var det riksdagsbundna målet för friluftslivspolitiken och de tio mätbara mål som har redovisats till riksdagen. Under arbetets gång beslutades att uppföljningen skulle inriktas mot fyra av friluftslivspolitikens tio mål, nämligen Allemansrätten, Tillgång till natur för friluftsliv, Attraktiv tätortsnära natur och Ett rikt friluftsliv i skolan.

Uppföljningen har genomförts av en arbetsgrupp inom kulturutskottet med stöd av utvärderings- och forskningssekretariatet vid riksdagens utskottsavdelning. Underlaget till uppföljningen har utarbetats av Joakim Skotheim vid utvärderings- och forskningssekretariatet i samarbete med kanslichef Ann Aurén och föredragande Maria Lindh Sjöström vid kulturutskottets kansli. I arbetet har även sekretariatschef Thomas Larue medverkat.

På seminariet som från Svenskt Friluftsliv representerades av ordförande Susanne Maarup och generalsekreterare Josefine Åhrman lyftes bland annat behovet av bättre tillgång till tätortsnära natur, behovet av att öka kunskapen kring allemansrätten och vikten av att förstärka skolans arbete när det kommer till kunskap och aktiviteter kopplat till friluftsliv. Ytterligare en viktig fråga lyftes under seminariet – friluftslivets betydelse när det kommer till fysisk och psykisk hälsa.

Svenskt Friluftslivs ”En vitbok för friluftslivet” som arbetats fram under 2022 gjordes tillgänglig på plats. Ett antal medlemsorganisationer berättar i den om hur de arbetar med friluftsliv och vad de ser för möjligheter framöver i form av utveckling av deras verksamheter och projekt.

Läs Uppföljning av delar av den svenska friluftspolitiken här.

Läs En vitbok för friluftslivet här.