Om Svenskt Friluftsliv

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 25 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har 1,7 miljoner medlemmar, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 9 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter.

Svenskt Friluftslivs långsiktiga, övergripande mål är att:

 • Skapa de bästa förutsättningarna långsiktigt för friluftslivet i Sverige.
 • Fler människor i Sverige ges möjlighet att utöva friluftsliv idag och i framtiden.
 • Sverige ska bedriva en tydlig friluftspolitik.
 • Medlemsorganisationerna ska vara starka, livskraftiga och framgångsrika.
 • Svenskt Friluftsliv ska vara en ledande, stark och stödjande aktör, en samlande kraft för friluftslivets frågor.

För att nå våra mål arbetar vi utifrån tre övergripande strategier (hur vi når målen

 • Stärka den långsiktiga finansieringen för medlemsorganisationerna
 • Höja friluftslivets status i samhället.
 • Vårda och värna allemansrätten.

Vi arbetar med för organisationerna gemensamma och övergripande frågeställningar. Vi verkar i myndighets ställe när det gäller fördelning av statliga bidrag till friluftsorganisationer i enlighet med riksdagens och regeringens lagar och förordningar. 

Utmaningar

Några av de utmaningar som Svenskt Friluftsliv och medlemsorganisationerna står inför är:

 • Att främja friluftsliv som natur- och kulturupplevelse samt att ge färdigheter i friluftsutövande
 • Att stärka allemansrätten
 • Att attrahera barn och ungdomar till ett aktivt friluftsliv
 • Att stärka de ekonomiska förutsättningarna för friluftsorganisationerna

Samarbeten/kontakter

Miljö- och energidepartementet är ansvarigt för friluftslivet i Sverige. Svenskt Friluftsliv har löpande kontakter med departementet och myndigheter som till exempel:

 • Naturvårdsverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • MUCF
 • Statens Folkhälsoinstitut

Svenskt Friluftsliv har också återkommande träffar med LRF (lantbrukarnas riksförbund) och Svea Skog där båda kan ses som representanter för markägarna. På den nordiska arenan deltar Svenskt Friluftsliv i ett nätverk med motsvarande friluftsorganisationer som har ett samarbete med Nordiska Ministerrådet. Dessutom förs dialog med Kungliga Skogs- och LantbruksAkademin.

Ladda ner Om Friluftslivets Skäl och Själ 2015

Aktuellt om Svenskt Friluftsliv i media

Svenskt Friluftsliv publicerar debattartikel i Altinget

20 juni, 2017

Svenskt Friluftsliv skrev igår en debattartikel i Altinget om att OECD visar på att Sveriges hälsoutgifter ökar – och har gjort så sedan lång tid tillbaka. Det är därför viktigt att få barn och unga fysiskt aktiva, och för att få det måste vi tänka inkluderande och bortom prestation.   Släpp friluftsorganisationer in i skolan och elever ut […]

Vi skriver i Dagens Samhälle idag: EUs dataskyddsförordning – ett hot mot civilsamhället

4 april, 2017

Svenskt Friluftsliv skriver idag tillsammans med riksdagsledamöterna Per Lodenius (C) och Lars Tysklind (L) en debattartikel i Dagens samhälle om att EUs dataskyddsförordning – som träder ikraft om ett år – bättre måste anpassas till det civila samhället. Det finns stor risk annars att ideella organisationer i vårt samhälle drabbas mycket negativt. Den 25 maj […]

Friluftsliv stärker folkhälsan

2 mars, 2017

Idag skriver vi tillsammans med Norsk Friluftsliv en debattartikel i Corren om vikten av friluftsliv för den enskilda människan och för vårt samhälle. Det är av central betydelse – förutom utökade resurser – att våra regeringar engagerar sig och tar fram en konkret och konstruktiv handlingsplan för hur friluftslivet tydligare kan integreras och stärkas i våra samhällen […]

Sluta se på ideella föreningar som företag!

1 mars, 2017

Svenskt Friluftsliv publicerade igår den 28 februari, i Dagens Samhälle, en debattartikel med bland andra Riksidrottsförbundet och Scouterna om att ideella allmännyttiga föreningar mer och mer behandlas som företag och att det försvårar organisationernas arbete. Läs hela debattartikeln här.

Medlemsorganisationer