Om Svenskt Friluftsliv

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 27 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har 1,8 miljoner medlemskap, varav ca 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 7 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesperson gentemot regering, riksdag och myndigheter.

Svenskt Friluftslivs långsiktiga, övergripande mål är att:

 • Skapa de bästa förutsättningarna långsiktigt för friluftslivet i Sverige.
 • Fler människor i Sverige ges möjlighet att utöva friluftsliv idag och i framtiden.
 • Sverige ska bedriva en tydlig friluftspolitik.
 • Medlemsorganisationerna ska vara starka, livskraftiga och framgångsrika.
 • Svenskt Friluftsliv ska vara en ledande, stark och stödjande aktör, en samlande kraft för friluftslivets frågor.
 • För att nå våra mål arbetar vi utifrån tre övergripande strategier/hur vi når når målen:
 •  Stärka den långsiktiga finansieringen för medlemsorganisationerna.
 • Höja friluftslivets status i samhället.
 • Vårda och värna allemansrätten.

Vi arbetar med för organisationerna gemensamma och övergripande frågeställningar. Vi har myndighetsuppdrag när det gäller fördelning av statliga bidrag till friluftsorganisationer i enlighet med riksdagens och regeringens lagar och förordningar.

Länk till Svenskt Friluftslivs strategi här.

Utmaningar

Några av de utmaningar som Svenskt Friluftsliv och medlemsorganisationerna står inför är:

 • Att främja friluftsliv som natur- och kulturupplevelse samt att ge färdigheter i friluftsutövande
 • Att vårda, värna och stärka kunskapen om allemansrätten
 • Att attrahera barn och ungdomar till ett aktivt friluftsliv
 • Att stärka de ekonomiska förutsättningarna för friluftsorganisationerna

Samarbeten/kontakter

Friluftspolitiken i Sverige hanteras av Miljödepartementet. Svenskt Friluftsliv har löpande kontakter med departementet och myndigheter som till exempel:

 • Naturvårdsverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • MUCF
 • Folkhälsomyndigheten
 • Totalt arbetar över 15 myndigheter med friluftsliv och är därmed intressenter för Svenskt Friluftsliv, se lista här.

 

Svenskt Friluftsliv har också återkommande träffar med LRF (lantbrukarnas riksförbund) (som ses som representant för markägarna). Svenskt Friluftsliv har också aktiv kontakt med andra markägare inom skogs- och jordbruk. På den nordiska arenan deltar Svenskt Friluftsliv i ett nätverk med motsvarande friluftsorganisationer som har ett samarbete med Nordiska Ministerrådet. Dessutom förs dialog med Kungliga Skogs- och LantbruksAkademin.

 

Aktuellt om Svenskt Friluftsliv i media

Ordförande Per Klingbjer inbjuden till Nyhetsmorgon – TV4

20 november, 2020

Stormköket blev årets julklapp! På det temat bjöds Svenskt Friluftslivs ordförande Per Klingbjer in till TV 4 Nyhetsmorgon. Ökad tillströmning av människor som söker friluftsliv under pandemin – innebär att friluftslivet har kanske aldrig varit viktigare och Per Klingbjer noterade också att under nästa år kommer Friluftslivets år att dra igång!

Svenskt Friluftsliv publicerar debattartikel med företrädare för flera civilsamhällesorganisationer: EU sätter käppar i hjulet för det svenska civilsamhället

21 maj, 2019

Vi påverkas alla direkt och indirekt av EU. Villkoren för det svenska civilsamhället och föreningslivet är inget undantag. Det är därför av största vikt att våra EU-parlamentariker står upp för det svenska civilsamhällets särart i EU-parlamentet, skriver företrädare för flera civilsamhällesorganisationer. Dryga hälften av den vuxna befolkningen arbetar ideellt i 250 000 organisationer, i genomsnitt 15 timmar i månaden, […]

Svenskt Friluftsliv publicerar en debattartikel i VLT tillsammans med sex medlemsorganisationer

28 mars, 2019

Svenskt Friluftsliv publicerar en debattartikel i VLT tillsammans med sex medlemsorganisationer om att arbetet behöver stärkas innan Sverige drabbas av en kris. ”Vår beredskap är god” – var en klyscha vi använde i Sverige under beredskapstiden. Den var sannerligen inte god då – och enligt Sveriges Televisions nyligen sända realityserie ”Nedsläckt land” är den inte god […]

Artikel i Miljömagasinet om det nya forskningsområdet “idrott och hälsa”

16 mars, 2019

Miljömagasinet skriver i sitt senaste nummer om att Mistra just nu arbetar med utlysning av projekt inom det nya forskningsområdet “idrott och friluftsliv”. Ytterst värdefullt, anser vi, för att ge oss ny och relevant kunskap om friluftslivet. —————————————- HELT NYTT FORSKNINGSOMRÅDE “Kunskapen ökar om hur viktigt det är med idrott och friluftsliv för folkhälsan. Det […]

Debattartikel Svenskt Friluftsliv och GIH – Elever har rätt till mer friluftsliv i skolan

7 februari, 2019

Friluftsliv har länge fått stå tillbaka för bollspel och övningar som syftar till att förbättra elevernas kondition och styrka i skolämnet Idrott och hälsa. Hur kan det komma sig när det under alla år funnits tydliga instruktioner till lärarna att friluftsliv, allemansrätt och utevistelse är viktiga inslag i läroplanen? Per Nilsson, rektor för Gymnastik- och […]

Medlemsorganisationer