Utlysning av medel Friluftslivets år

Bidrag för genomförande av Friluftslivets år 2021

För att genomföra Friluftslivets år finns nu möjlighet att söka bidrag för aktiviteter och kommunikation kring dessa eller andra aktiviteter som genomförs inom ramen för Friluftslivets år 2021. För aktiviteter som sker i naturen uppmuntras till information om allemansrätten. Bidrag kommer delas ut under förutsättning att det finns medel.

Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv har planerat och förberett Friluftslivets År 2021 under 2020. Syftet med projektet är att; Få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta, Öka medvetenheten om friluftslivets värde samt Öka samarbetet mellan friluftslivets aktörer. Sökande kan ansöka om stöd för en eller fler aktiviteter. Ansökningarna hanteras av Svenskt Friluftslivs Fördelningskommitté. Till grund för projektet finns en projektplan som finns att tillgå här: https://svensktfriluftsliv.se/wp-content/uploads/2020/08/intern-projektplan.pdf

Vem kan söka bidrag?

  • Ideella organisationer som varit verksamma i minst tre år, är självständiga och demokratiskt uppbyggda och i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
  • Stiftelser
  • Kommuner och kommunsammanslutningar (som är juridiska personer).

Enskilda personer, företag, länsstyrelser och statliga myndigheter kan inte beviljas bidrag.

Utvärderingskriterier

Vid bedömning av ansökningarna tas hänsyn till:

  • Om sökande är behörig att söka
  • Om aktiviteten bidrar till att uppfylla målen i projektplanen
  • Hur väl förslagen passar in i de olika månadsleveranserna
  • Vilka målgrupper projekten riktar sig till
  • Om ansökan är realistisk, det vill säga om aktiviteten kommer att kunna genomföras som det är planerat
  • Om den planerade aktiviteten är ekonomiskt rimlig
  • Om det finns kompetens att genomföra aktiviteten (organisatoriskt/personellt).

Ansökan

Ansökan skall ha inkommit till Svenskt Friluftsliv senast den 10 november 2020. Ansökningsblankett Friluftslivets år 2021.

Beslut

Preliminärt beslut meddelas senast den sista november. Slutgiltigt beslut är avhängigt av regeringens budget och kommer meddelas under första hälften av januari månad 2021. En eventuell andra sökomgång kan bli aktuell efter nyår under förutsättning att det finns medel kvar att fördela.

Ekonomisk redovisning och uppföljning av resultat

Senast den 1 april 2022 skall ekonomisk redovisning och uppföljning av måluppfyllelse skickas till Svenskt Friluftsliv i enlighet med instruktioner som medföljer beslutet om bidrag.

Återrapporteringen skall bl.a. innehålla uppgifter om genomförd aktivitet, antal deltagare, plats, tidpunkt, målgrupp, koppling till ev. månadsleverans samt bidrag till projektets mål. Mer detaljer kring återrapporteringen kommer senare.

De som beviljas bidrag åtar sig också att ställa sig tillförfogande för en uppföljande enkät eller intervju, med kontaktperson för detta med syftet att följa upp och utvärdera hela projektet Friluftslivets år, preliminärt under 2022.

Medlemsorganisationer