Medel för genomförande av Friluftslivets år

För att genomföra Friluftslivets år 2021 fanns det möjlighet att söka bidrag för aktiviteter och kommunikation kring dessa.  Totalt inkom 369 ansökningar om 66 920 754 kronor.

Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté har fattat preliminärt beslut om fördelning av projektmedel för genomförande av Friluftslivets år. Den preliminära bidragsfördelningen ska betraktas som ett förhandsbesked som slutgiltigt beslutas under förutsättning att budgeterade medel görs tillgängliga från Naturvårdsverket under 2021. Vi förväntar oss beslut om medelstilldelning i slutet av januari.

Preliminärt beslutsprotokoll 24 november 2020

Bilaga 1 preliminärt beviljade projekt

Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv har planerat och förberett Friluftslivets År 2021 under 2020. Syftet med projektet är att; Få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta, Öka medvetenheten om friluftslivets värde samt Öka samarbetet mellan friluftslivets aktörer. Sökande kunde ansöka om stöd för en eller fler aktiviteter. Ansökningarna hanteras av Svenskt Friluftslivs Fördelningskommitté. Till grund för projektet finns en projektplan som finns att tillgå här: https://svensktfriluftsliv.se/wp-content/uploads/2020/08/intern-projektplan.pdf

Vem kunde söka bidrag?

  • Ideella organisationer som varit verksamma i minst tre år, är självständiga och demokratiskt uppbyggda och i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
  • Stiftelser
  • Kommuner och kommunsammanslutningar (som är juridiska personer).

Enskilda personer, företag, länsstyrelser och statliga myndigheter kan inte beviljas bidrag.

Utvärderingskriterier

Vid bedömning av ansökningarna togs hänsyn till:

  • Om sökande är behörig att söka
  • Om aktiviteten bidrar till att uppfylla målen i projektplanen
  • Hur väl förslagen passar in i de olika månadsleveranserna
  • Vilka målgrupper projekten riktar sig till
  • Om ansökan är realistisk, det vill säga om aktiviteten kommer att kunna genomföras som det är planerat
  • Om den planerade aktiviteten är ekonomiskt rimlig
  • Om det finns kompetens att genomföra aktiviteten (organisatoriskt/personellt).

Ansökan

Sista ansökningsdag var den 10 november 2020.

Beslut

Preliminärt beslut meddelades den sista november. Slutgiltigt beslut är avhängigt av regeringens budget och kommer meddelas under första hälften av januari månad 2021. En eventuell andra sökomgång kan bli aktuell efter nyår under förutsättning att det finns medel kvar att fördela.

Ekonomisk redovisning och uppföljning av resultat

Senast den 1 april 2022 skall ekonomisk redovisning och uppföljning av måluppfyllelse skickas till Svenskt Friluftsliv i enlighet med instruktioner som medföljer beslutet om bidrag.

Återrapporteringen skall bl.a. innehålla uppgifter om genomförd aktivitet, antal deltagare, plats, tidpunkt, målgrupp, koppling till ev. månadsleverans samt bidrag till projektets mål. Mer detaljer kring återrapporteringen kommer senare.

De som beviljas bidrag åtar sig också att ställa sig tillförfogande för en uppföljande enkät eller intervju, med kontaktperson för detta med syftet att följa upp och utvärdera hela projektet Friluftslivets år, preliminärt under 2022.

Kontaktperson på Svenskt Friluftsliv:

Elisabeth Rytterström
elisabeth.rytterstrom@svensktfriluftsliv.se
070-3608486

Medlemsorganisationer