Ärende: Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne gällande orienteringar och andra friluftsarrangemang (TVL-info 2017:2)

2 juni, 2017

Svenskt Friluftsliv har den 22 maj 2017 sänt en skrivelse till Länsstyrelsen i Skåne, med anledning av att de åsidosätter den överenskommelse som gjordes 1996 mellan staten...

Synpunkter med anledning av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

2 juni, 2017

Svenskt Friluftsliv får avge följande synpunkter i anslutning konsultationen den 29 maj 2017 hos Naturvårdsverket.

Läs skrivelsen här.

Svenskt Friluftslivs remissvar på Fi2017/01392/S2, Promemoria Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden

20 april, 2017

Svenskt Friluftsliv stödjer förslaget om en sänkning av momsen på naturguidningar från dagens 25 procent till 6 procent från och med 1 januari 2018.

Svenskt Friluftsliv...

Remissvar: För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1)

19 mars, 2017

Svenskt Friluftsliv har svarat på remissen ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1)”.

Svenskt...

Skrivelse till statsrådet Sven-Erik Bucht skickat från åtta organisationer

14 december, 2016

En skrivelse sändes den 12 december 2016 till statsrådet Sven-Erik Bucht, underskriven av åtta nationella organisationer, där de erbjöd stöd för att utveckla en vision om...

Remissvar: Revidering av FSC standard

22 november, 2016

Svenskt Friluftsliv har som grundinställning att skogsbrukets åtgärder ska utgå från största möjliga skonsamhet vid brukandet av skog. Svenskt Friluftsliv ser gärna...

Remissvar: Nationella skogsprogrammet

11 november, 2016

Svenskt Friluftsliv har idag lämnat svar på remissen om det Nationella Skogsprogrammet och har konstaterat att de flesta förslag som lagts av arbetsgrupperna 1-3 förutsätter...

Remissvar – Utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet

11 oktober, 2016

Svenskt Friluftsliv har lämnat remissvar på Naturvårdsverkets utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet. Utredningen är omfattande och länsstyrelserna har...

Remissvar över Ds 2016:17, Otillåtna bosättningar

23 augusti, 2016

Svenskt Friluftslivs intresse av detta ärende hänger samman med att allemansrätten oriktigt har pekats ut som en orsak till att otillåtna bosättningar, främst i samband med...

Remissvar: Palett för ett stärkt civilsamhälle

28 juni, 2016

I februari 2016 överlämnades utredningen ”En palett för ett stärkt civilsamhälle” till regeringen. Utredningen har på ett förtjänstfullt sätt gått igenom ett stort...

Medlemsorganisationer